P. Robert Prevost
Generálny prior Rehole sv. Augustína

Prijímam s radosťou žiadosť P. Angela Lemme, ktorá mi bola predstavená provinciálnym priorom Talianska P. Pietrom Bellini a túžbu veriacich laikov, ktorí sa rozhodli nasledovať evanjeliovú cestu v augustiniánskej spiritualite. Na základe privilégií, ktoré mi boli odovzdané Konštitúciami Rehole týmto dekrétom kanonicky ustanovujem Augustiniánske bratstvo pri augustiniánskom kláštore v Košiciach, pod priamou starostlivosťou priora komunity a duchovného asistenta. Udeľujem veriacim zapísaným do tohto Bratstva duchovné milosti a spoločenstvo s celou augustiniánskou rodinou. Bratstvo sa bude riadiť štatútmi, ktoré boli predstavené, a ktoré sú týmto schválené a tiež dokumentom schváleným generálnou kapitulou 2001:„Na ceste so sv. Augustínom. Príručka pre augustiniánske sekulárne bratstvá“. Želám si, aby sa toto Bratstvo udržalo vo vernosti evanjeliovým ideálom, nech sa rozvíja a verne kráča ku tej láske, ktorá zjednocuje srdcia a duše v Bohu.

Rím, z generálnej kúrie Rehole, 27. 8. 2005

P. Robert Prevost – Generálny prior OSA
P. Miguel A. Martin Juarez – Sekretár Rehole