Rehoľa sv. Augustína na Slovensku

Sme rehoľníci augustiniáni stále hľadajúci neúnavne Boha spoločne, žijeme v modlitbe, priateľstve a v službe Cirkvi. Chceme realizovať ideál sv. Augustína. Nasledujeme Ježiša z Nazareta, jemu odovzdávame naše srdcia a otvárame dvere našich sŕdc pre všetkých mužov a ženy, špeciálne pre tých, ktorí to najviac potrebujú. Na Slovensku máme jedinú stabilnú komunitu v Košiciach od roku 1995. Zakladateľom boli o. Pavol Benedik a o. Angelo Lemme z vtedajšej Umbrijskej Augustiniánskej Provincie (dnes je súčasťou Talianskej Provincie).

„Ste si dobre vedomí, že zasvätené komunity sú miesta, v ktorých je potrebné žiť skúsenosť Boha vychádzajúcu zo silnej interiority a v spoločenstve s bratmi. Toto je prvá, základná výzva, ktorá apeluje na zasvätených a ktorú vám túžim dnes zvlášť zveriť: zažiť spolu skúsenosť Boha, aby sme mohli tomuto svetu ukázať Boha jasne a odvážne, bez kompromisov či otáľania. Je to veľká zodpovednosť!“

/Pápež František – 13. septembra 2019 členom generálnej kapituly OSA/

V súčasnosti naša komunita má piatich členov: P. Milana Hermanovského, P. Miroslava Zárika, P. Jozefa Jurdáka  P. Andreja Kovaľáka a brata Daniela Imricha

Augustiniáni pôsobiaci mimo Slovenska:

P. Pavol Benedik je farárom vo farnosti sv. Prisca v Ríme (Taliansko).

P. Angelo Lemme je farárom vo farnosti sv. Tomáša v Prahe.

P. Juraj Pigula je ekonóm komunity  v Pávii  (Taliansko)

Brat s časnými sľubmi:  br. Július Kunc, študent teológie  v Ríme.