32Augustiniánska rodina nemá jedinú špecifickú aktivitu, ako ostatné rehole apoštolského bratstva (františkáni, dominikáni…).

Pre augustiniánsku rodinu je každý druh apoštolátu vhodný, len nech je robený „augustiniánsky“, čiže s úctou k tým hodnotám, ktoré sú základom rehoľného života augustiniánov. V rôznych častiach sveta sa apoštolát augustiniánov vyjadruje rôznymi formami: od univerzít, farností, misií, publikačnej činnosti, seminárov, atď… až po dobročinnú činnosť, láskavú pomoc chudobným dnešnej doby, alkoholikom, narkomanom, emigrantom, starým ľuďom…

Výber činnosti je podmienený potrebami cirkvi v rôznych dobách a na miestach.

Ustanovenia rádu dávajú prednosť takým hodnotám a následne aj záujmu a iniciatíve, ktoré vychádzajú z povahy rehoľného augustiniánskeho života a typu služby, ktorú viac ako 700 rokov rehoľa v Cirkvi uskutočňuje. Je to škála hodnôt, ktorú je povolaný rozvíjať augustinián akejkoľvek aktivity, musí ju rešpektovať, ak sa chce naozaj realizovať podľa voľby, ktorú vykonal:

– zasvätenie sa Bohu cez rehoľné sľuby, tie sú prameňom života komunity a apoštolskej činnosti: bohoslužba, najmä liturgia hodín
– dokonalý spoločný život
– predsavzatie spoločne a individuálne sa rozvíjať štúdiom a apoštolskou činnosťou
– venovať sa intelektuálnej a manuálnej práci pre dobro spoločenstva
– služba apoštolskej činnosti sa musí zrodiť z túžby dať ostatným duchovné bohatstvo.

Toto bohatstvo sa získava v komunite a cez to isté spoločenstvo sa ďalej odovzdáva iným.

Augustinián je v Cirkvi hlavne preto, čím je a nie preto, čo robí.