Štatúty bratstva sv. Augustína a sv. Rity

Košice (Slovensko)

 

Kapitola I.

 

Názov, charakter a ciele.

 

Názov

1. Spoločenstvo sa volá „Bratstvo sv. Augustína a sv. Rity“. Vzniklo 27. augusta 2005, na slávnosť sv. Moniky dekrétom Generálneho Priora Rehole sv. Augustína, P. Roberta F. Prevosta. Sídlo bratstva je pri kláštore sv. Augustína v Košiciach.

2. Menované bratstvo je súčasťou Augustiniánskej rehole (1), pod priamou starostlivosťou priora komunity a riadi sa podľa noriem kanonického práva (2), všeobecných noriem Augustiniánskych laických bratstiev a podľa týchto štatútov.

Ciele

3. Hlavný cieľ bratstva je napomáhať členom na ceste ku kresťanskej svätosti a to v troch bodoch:

– kresťanská formácia

– augustiniánsky ideál života

– služba

4. Bratstvo nemá za účel zisk.

5. Všeobecné ciele bratstva sú:

a) priľnutie k duchovnému dedičstvu sv. otca Augustína a láska k Ukrižovanému podľa vzoru sv. Rity, a zároveň podľa charakteru a tradície     Augustiniánskych bratstiev, ktoré dali Cirkvi krásne príklady svätosti v každom životnom povolaní.

b) kresťanská formácia členov a uskutočňovanie duchovných a telesných skutkov milosrdenstva

c) podpora mieru a pokoja v každej rovine a situácii, podľa vzoru patrónov bratstva.

d) nezištná a veľkodušná spolupráca, podľa možností, pri aktivitách organizovaných augustiniánskou komunitou a miestnou Cirkvou.

6. Prioritné prostriedky na dosiahnutie cieľov bratstva sú:

a) rozvíjať život viery členov bratstva v pravidelných formačných a modlitbových stretnutiach a vychovávať sa k službe chudobným

b) pristupovať pravidelne ku sviatostiam. Pestovať hlboký sviatostný život, ktorého stredobodom je nedeľná Eucharistia. Zúčastňovať sa na hlavných augustiniánskych sviatkoch.

c) vzrastať v úcte k Panne Márii, Matky dobrej rady a k patrónom bratstva aktívnym angažovaním sa pri príprave a slávení ich sviatku.

d) rozširovať augustiniánsku špiritualitu a úctu k augustiniánskym svätým. (3)

--------------------------
(1) porov. Konštitúcie OSA, č. 48
(2) kán. 312-320
(3) Sv. Augustín, sv. Rita, sv. Mikuláš z Tolentína, Sviatok všetkých svätych augustiniánskej rehole, sv. Magdaléna z Nagasaki.

 

Kapitola II.

 

Duchovný život a apoštolská činnosť bratstva

 

7. Základným prvkom života bratstva je modlitba. Každá aktivita má byť podporovaná túžbou otvoriť myseľ a srdce Bohu nášho života. Sme stvorení na Boží obraz: „Stvoril si nás pre seba, Pane, a naše srdce je nespokojné kým v Tebe nespočinie“ (4). Modlitba je pokojný rozhovor s Pánom, ktorý nás pozná a nás miluje.  On počuje naše vzdychy a plní naše túžby.

Preto člen bratstva prijíma povinnosť nikdy nezanedbať tento rozhovor, ktorý je pokrmom duše.

8. Počas stretnutí bratstva nech nikdy nechýba spoločná modlitba.

9. Bratstvo dáva mimoriadnu dôležitosť liturgii.

a) „V liturgii vyvrchoľuje činnosť Cirkvi a zároveň z nej pramení všetka jej sila.“ Z liturgie a  hlavne z Eucharistie ako z prameňa prúdi do nás milosť a čo najúčinnejšie sa dosahuje to posväcovanie ľudí a oslava Boha v Kristovi, ku ktorému ako k cieľu smeruje všetka ostatná činnosť Cirkvi.“ (5) Žiť liturgiu v prvej osobe, znamená zúčastniť sa stretnutia s Kristom. Z liturgie pochádza sila pre život.

b) bratstvo pripravuje s láskou liturgické slávenia, na ktorých sa zúčastňuje.

10. Bratstvo môže vykonávať aj aktivity odlišné od náboženských, v súlade s kánonickým a civilným právom, vždy však v duchu kresťanskej lásky a na službu ostatným, pre stále hlbšie hľadanie spoločného dobra a praktickú spoluprácu s cirkevnými autoritami.

11. Bratstvo prejavuje svoj cirkevný, sociálny a misionársky duch tým, že sa členovia zaväzujú podľa možností vykonávať nejakú službu v miestnej cirkvi, v sociálnej sfére a v prospech misií.

12. Rada a zhromaždenie bratstva, nech určujú spôsoby a formy aj spoločného angažovania sa podľa možností, okolností a potrieb, ktoré sa naskytnú. Napríklad: sponzorovať konkrétny projekt, organizovať evanjelizačné podujatia a duchovné obnovy vo farnostiach.

13. Na dosiahnutie týchto cieľov bratstvo môže zhromažďovať alebo poskytovať dary. Kupovať a predávať, a to aj nehnuteľnosti, prijímať dedičstvá a podobne, vždy však v súlade so zákonmi.

 -------------------------
(4) sv. Augustín, Vyznania 1,1
(5) II. Vatikánsky Koncil, Sacrosanctum Concilium 10.

Kapitola III.

 

Prijímanie členov, ich povinnosti, opustenie bratstva

 

Prijatie

14. Bratstvo s radosťou privíta záujemcov na spoznávacích stretnutiach, ktoré budú prebiehať v rámci pravidelne dohodnutých stretnutí bratstva. Záujemca o prijatie do bratstva sa musí zúčastniť minimálne 4 stretnutí bratstva pred podaním žiadosti o prijatie.

15. Členmi bratstva môžu byť veriaci, ženy i muži, ktorí:

a) majú 18 a viac rokov; ak nespĺňajú tento vek, môžu byť prijatí ako ašpiranti

b) zaviažu sa plniť si ich náboženské povinnosti a dávať stále dobrý príklad kresťanského života

c) prijímajú tento štatút

16. Žiadosť o prijatie má byť adresovaná priorovi. Pred tým ako dá prior odpoveď, prediskutuje túto žiadosť s radou a s duchovným otcom. Ak je žiadosť prijatá, kandidát je zapísaný do zoznamu bratstva.

17. Po prijatí kandidáti podstúpia obdobie skúšky (6). Počas tohto obdobia sú vovedení do života bratstva. Ku spoločným stretnutiam bratstva sa pre kandidátov môžu pridať ďalšie, ak je to potrebné – tzv. formačné stretnutia bratstva.

18. Prijatie na obdobie skúšky sa udeje počas skromného obradu (7), počas ktorého kandidát dostane augustiniánsky znak, regulu, štatúty a modlitbu bratstva (8). Tento obrad prijatia sa uskutoční počas skromného obradu na sviatok sv. Rity alebo sv. Augustína.

19. Na konci obdobia skúšky podá kandidát žiadosť priorovi bratstva o zloženie sľubu. Po schválení kandidáta, kandidát skladá sľub bratstva a týmto zložením sľubu sa stáva členom bratstva na celý život. Obrad sľubu je včlenený do eucharistického slávenia na sviatok sv. Rity alebo sv. Augustína. Nový člen dostane malý augustiniánsky opasok, ktorý je špecifickým znakom našej rodiny.

 

Schvaľovanie žiadosti o sľub do bratstva

20. Pri schvaľovaní kandidáta o sľub, musí byť prítomná 2/3 väčšina všetkých stálych členov. Kandidát je schválený vo valnom zhromaždení nadpolovičnou väčšinou prítomných členov v tajnom hlasovaní.

 

Povinnosti zapísaných členov

21. Každý člen má povinnosť zúčastňovať sa na všetkých iniciatívach a aktivitách bratstva. Neúčasť na podujatiach bratstva je ospravedlnená len pre nejakú legitímnu prekážku o ktorej je potrebné informovať priora bratstva.

22. V oficiálnych aktoch a na slávnostiach bratia a sestry nosia znak bratstva.

23. Každý člen a kandidát platí do spoločnej pokladnice mesačný príspevok, vopred určený, stanovený zhromaždením na návrh priora, s predošlým súhlasom rady.

24. Pri smrti člena prior bratstva nechá za neho odslúžiť sv. omšu a členovia sú pozvaní zúčastniť sa pohrebu.

 

Vylúčenie z bratstva

25. (A) Ak by niektorý člen viedol život, ktorý by sa protivil zásadám viery a kresťanskej morálky a  povinnostiam člena bratstva, musí byť upozornený i povzbudený priorom, radou bratstva a duchovným otcom, aby sa napravil a nedával viac zlý príklad Ak napriek tomu všetkému, bude pokračovať v nehodnom chovaní a z vlastnej iniciatívy bratstvo nezanechá, nech je prepustený podľa kanónu 316, § 2.

 

Odchod z bratstva

26. (B) Možnosť odchodu z bratstva z vlastnej iniciatívy je potrebné oznámiť písomne priorovi.

 ----------------------------
(6) najmenej 10 mesiacov
(7) napr. pri vešperách
(8) tkzv. Ruženček bratstva.

 

Kapitola IV

 

Štruktúra Bratstva

 

Zhromaždenie

27. Bratstvo je spravované a riadené zhromaždením a radou. Zhromaždenie je zostavené zo všetkých bratov a sestier regulárne zapísaných do bratstva, po ukončení obdobia skúšky. Rada je zostavená z priora a štyroch poradcov volených zhromaždením.

28. Úlohy Zhromaždenia:

a) voliť priora a radu na konci ich mandátu

b) schváliť preventívny rozpočet

c) predložiť možné modifikácie štatútov

d) rozhodnúť o mesačnom príspevku členov

e) autorizovať priora, aby mohol vykonať jednania mimoriadnej administrácie

29. Pre platnosť schôdze zhromaždenia sa vyžaduje:

a) komunikácia členov aspoň 14 dní predtým a v zvláštnych prípadoch aspoň 48 hodín vopred,  spolu s programom dňa.

b) prítomnosť väčšiny členov. Rozhodnutia budú mať hodnotu iba ak sú odsúhlasené členskou väčšinou.

30. Toto zhromaždenie sa má konať aspoň raz za rok

 

Rada

31. Rada sa skladá z priora a styroch radcov

32. Úlohy rady sú:

a) splniť to čo je stanovené Zhromaždením členov

b) raz ročne urobiť hodnotenie chodu Bratstva

c) prevziať náboženské a apoštolské iniciatívy v spolupráci s duchovným asistentom

d) pripraviť veci, ktoré treba prediskutovať

e) prezentovať  preventívny rozpočet na nasledujúci rok a konečnú bilanciu za predchádzajúci rok na predloženie k súhlasu Zhromaždenia

f) navrhnúť zhromaždeniu výšku platenia príspevku pre členov

33. Rozhodnutia rady sú právoplatné za prítomnosti všetkých členov rady a schválené väčšinou.

 

Prior

34. Úloha priora spočíva vo vedení a usmerňovaní bratstva, ktoré legálne reprezentuje. Keďže má byť sprievodcom všetkých svojich spolubratov a spolusestier, a to slovom i správaním, musí byť príkladom v náboženskom, morálnom i občianskom živote.

35. Úlohy priora sú:

a) zvolávať radu a zhromaždenie a určiť program dňa

b) predsedať na normálnych i mimoriadnych stretnutiach a podpisovať protokol, spoločne so sekretárom

c) koordinovať aktivity bratstva

d) starať sa o udržanie a prehĺbenie vzťahov s cirkevnými a občianskymi autoritami

e) starať sa o duchovné a materiálne potreby bratstva, ako by sa staral o vlastnú rodinu

 

Členovia rady

36. Členovia rady spolupracujú s priorom a duchovným sprievodcom na duchovnom i materiálnom vedení bratstva.

 

Zástupca priora

37. Zástupca priora je zvolený z členov rady, hlasovaním priora a radcov. Zastupuje priora počas jeho prípadnej neprítomnosti na stretnutiach.

 

Ekonóm

38. Ekonóm má tieto úlohy:

a) vyberať príspevky od spolubratov

b) prijímať milodary a zisky a vykonávať platby, vždy zo súhlasom priora

c) registrovať pohyby financií v pokladni, pod dohľadom celej rady a držať v poriadku registre a dokumentáciu o vkladoch a výdavkoch

d) pripraviť bilancie za predchádzajúci a nastávajúci rok, ktoré, pod dohľadom rady majú byť schválené zhromaždením

 

Formátor

39. Má úlohu formovať a sprevádzať  kandidátov pre život v bratstve.

 

Liturgista

40. Ma za úlohu pripravovať, koordinovať a starať sa o dôstojnosť liturgických úkonov, ktoré sprevádzajú život bratstva.

 

Sekretár

41. Sekretár spolupracuje priamo s priorom a duchovným otcom. Okrem toho jeho úlohou je:

a) oznámiť program dňa stretnutí

b) spisovať zápisnice zo stretnutí

c) podpisovať všetky akty rady a zhromaždenia

d) kontrolovať prítomnosť členov na rôznych zhromaždeniach

 

Duchovný sprievodca

42. Duchovný sprievodca je volený bratstvom z členov augustiniánskej komunity a menovaný Provinciálom augustiniánov.

Jeho práva a povinnosti sú tieto:

a) má právo sa zúčastňovať na všetkých stretnutiach, má právo na aktívny hlas

b) má byť dušou každej aktivity bratstva, ako duchovný otec všetkých

c) má sa snažiť o harmóniu medzi členmi a snažiť sa o ich kresťanskú a augustiniánsku formáciu

d) každý mesiac na zhromaždení bratstva slúži sv. omšu na úmysly

e) každý rok odovzdá Provinciálovi výročnú správu o stave bratstva

43. V prípade nezhody medzi duchovným asistentom a bratstvom tykajúce sa dôležitých aspektov ako sú prijatie kandidáta, podstatné finančné záležitosti a výklad týchto štatútov obidve strany môžu apelovať na rozhodnutie u provinciála.

 

Voľby

44. Do rady a za priora môžu byť zvolení tí, ktorí sú aspoň dva roky súčasťou bratstva,  okrem obdobia skúšky. Nemôžu byť zvolení tí, ktorí už majú riadiace úlohy v politických stranách (9) a tí, ktorí majú už veľa povinnosti v iných organizáciách.

45. Voľbe členov rady bratstva predchádza voľba priora bratstva.

46. Voľbu priora a radcov je potrebné oznámiť o. Provinciálovi Talianskej augustiniánskej provincie.

47. Úrad priora a radcu trvá štyri roky. Je možné po prvom období vo funkcii zvoliť znova toho istého priora, alebo radcu len pre nasledujúce štyri roky.

48. Ak je ktorýkoľvek člen rady bez dôležitých a ospravedlňujúcich príčin trikrát neprítomný na legitímne zvolaných poradách, musí opustiť svoje miesto. Ak niekto z členov rady pre akúkoľvek príčinu zanechá miesto, nahradí ho prvý, ktorý nebol zvolený. V prípade demisií priora, sa konajú nové voľby podľa určených kritérií prítomných štatútov na č. 52.

49. Dva mesiace pred termínom ukončenia mandátu priora, tento zvolá zhromaždenie na voľby nového priora a rady. Novozvolení sa ujmú svojej funkcie, v momente ukončenia mandátu predošlých členov rady.

50. Všetci stály členovia bratstva majú aktívny a pasívny hlas.

51. Sčítania hlasov pri voľbe priora a rady vykonávajú traja spočitavači  hlasov, navrhnutí priorom a schválení zhromaždením.

52. Zvolenie priora sa deje  priamym a tajným hlasovaním všetkých členov.

53. Na zvolenie priora je potrebná dvojtretinová väčšina pri prvom a druhom hlasovaní. Pri treťom hlasovaní na zvolenie stačí nadpolovičná väčšina.

54. Voľby rady sa uskutočnia medzi dvoma kandidátmi navrhnutými priorom pre každý úrad v rade, s priamym a tajným hlasovaním a to väčšinou hlasov s voľbou v takomto poradí: najprv sa volí sekretár, ekonóm, formátor a nakoniec liturgista.

55. Nech nám Pán udelí, aby  sme zachovávali tieto normy nie ako otroci pod zákonom, ale ako slobodní pod milosťou.

--------------------------------
(9) por. kán. 317,4