Zo smutných udalostí, ktoré zažili augustiniáni v čase zrušenia reholí v 18. – 19. storočí, chceme spomenúť len dve.

Boží sluha Mons. Bartolomej Menochio a blahoslavený Štefan Bellesini, Francúzska revolúcia, Napoleon, Pius VII. To sú mená pripomínajúce ťažké časy a udalosti, ktoré zmenili svetové dejiny. V čase týchto udalostí, vojen a diplomacie, zápasov a dohôd, sa objavila postava augustiniána, ktorú historické knihy nezazanamenávajú, ale ktorá svojimi morálnymi vlastnosťami mala veľký vplyv na udalosti.

Bartolomej sa narodil v Karmaňole v Piemonte, augustiniánskym rehoľníkom sa stal v Marke. Najprv sa venoval učiteľskej kariére, ale potom, keď pochopil potreby kresťanskej komunity, venoval sa apoštolátu, kázaniu ľudu, v ktorom dosiahol veľké úspechy, predovšetkým vďaka svojmu svätému životu. Bol menovaný pomocným biskupom v Regii, v r. 1800 bol novozvoleným pápežom menovaný za pápežského sakristiána a spovedníka. Od tohoto roku až do smrti ( 1823) zostal po boku pápeža podieľajúc sa na jeho trápeniach a tiesňach.

Obľúbený pápežom a nenávidený Napoleonom, ktorý ho volal „hanebný spovedník pápeža“, uctievaný a vyhľadávaný zástupmi kvôli uzdraveniam, ktoré dosiahol svojimi modlitbami a požehnaniami, mons. Bartolomej, taký pokorný a jednoduchý v správaní, čelil nepríjemným udalostiam so silou a dôslednosťou bez známky násilnosti a vyvyšovania sa. Poskytol vernú a vzácnu službu Cirkvi.

Jeho pokorná, ale odvážna postava augustiniána bola zvečnená na slávnom obraze korunovania Napoleona v katedrále Notre Dame v Paríži.