Tým ,ktorí chcú mať vlastnú skúsenosť hľadania Boha, sv. Augustín navrhuje príklad prvej kresťanskej komunity v Jeruzaleme: Skutky apoštolské, 2.–4. kapitola:

„Všetci tvorili jedno srdce a jednu dušu, všetko bolo spoločné a každému bolo dané podľa jeho potrieb“.

Augustiniánsku komunitu charakterizuje jednota ideálov a cieľov a úcta k potrebám a dôstojnosti človeka. To je dokonalý spoločný život. V mysli sv. Augustína táto komunita chce byť na zemi znakom nebeského mesta, obraz – aj keď bledý a nedokonalý – dokonalej jednoty medzi tromi osobami Najsvätejše Trojice.

Takto vybudované spoločenstvo v poslušnosti, v spolupráci, chudobe, vzájomnom zdieľaní, čistote, sa stane prostriedkom na obohatenie srdca a – v zmysle univerzálneho bratstva – prostriedkom pre prijatie „ťarchy„ spoločného života, ktorú prekonáva priateľstvo s Kristom . On nielen posilňuje osobnosť, ale dáva rásť pravej slobode jednotlivca. A pokora, ktorá je základom spoločného života , je pravou cestou k zmyslu pre zodpovednosť.