I. Keď sa chcete zosobášiť v našom kostole, postupujte prosím nasledovne:

 

V dostatočnom časovom predstihu (minimálne 3 mesiace pred termínom sobáša) sa ohláste na stretnutie na našom farskom úrade:

 • aby sme skontrolovali či je vami vybraný termín sobáša v našom kostole ešte neobsadený (ak však už máte rezervovanú sálu pre oslavu na konkrétny dátum sobáša, ešte to neznamená, že kostol bude v tom dátume voľný – príďte teda naozaj v dostatočnom predstihu, aj viac mesiacov dopredu…);
 • a aby sme začali s prípravou potrebnej dokumentácie k sobášu (je potrebné, aby bola dokumentácia uzavretá minimálne mesiac pred samotným sobášom, aby mohli byť odoslané ohlášky 3 týždne pred sobášom do príslušných farností odkiaľ pochádzate a vybavené prípadné potrebné povolenia k sobášu).

Okrem iných úkonov bude potrebné skompletizovať priebežne nasledovné:

 • spísať civilnú zápisnnicu na príslušnom matričnom úrade (minimálne mesiac pred sobášom!!!);
 • spísať cirkevnú zápisnucu na našej fare;
 • vybaviť potrebné cirkevné dokumenty z iných farností v prípade, že ste boli pokrstení mimo našej farnosti (svedectvo o krste, birmovke – ak ste ju prijali; svedectvo o krste slúži aj ako potvrdenie o slobodnom stave snúbencov – z toho dôvodu nemá byť staršie ako 3 mesiace);
 • v prípade potreby požiadať na arcibiskupskom úrade o potrebné povolenia k sobášu;
 • dohodnúť sa na samotnom obrade sobáša (pre daný termín zabezpečiť výzdobu, organistu, kostolníka…).

Najlepšie je ohlásiť sa napísaním emailu na emailovú adresu farnosti ke.augustiniani@abuke.sk a dohodnúť si osobné stretnutie na fare. V emaily uveďte základné údaje o vás:

 • meno a priezvisko oboch snúbencov a vaše vierovyznanie,
 • z ktorej farnosti pochádzate a kde aktuálne bývate,
 • ktoré zo sviatostí ste už prijali, resp. do sobáša prípadne ešte prijmete (krst, birmovanie, 1. sv. prijímanie),
 • kedy plánujete uzavrieť sobáš (aby sme mohli odpovedať, či daný termín je ešte voľný),
 • iné dôležité podrobnosti, ktoré je potrebné vedieť z našej strany (sobáš s nekatolíkom; ak už žijete spolu; prípadne máte aj deti a pod.). Je lepšie v predstihu vedieť tieto a podobné podrobnosti, aby sme v prípade, že je potrebné vybaviť isté povolenia, mali dostatok času na tieto administratívne úkony.

Čo je potrebné zariadiť, vybaviť, doniesť pred sobášom:

1. Predmanželská príprava:

Samotný sobáš je krásnou „čerešničkou na torte“ na vašej doterajšej spoločnej ceste. K príprave naň je potrebné absolvovať aj predmanželskú náuku. Túto je možné absolvovať na rôznych miestach, kde sa daný kurz koná, a obyčajne pozostáva z niekoľkých stretnutí (trvá niekoľko týždňov) alebo má formu predĺžených víkendov. Je potrebné na to myslieť v predstihu (!), aby ste takýto kurz prípravy stihli absolvovať do dátumu sobáša (doklad o jeho absolvovaní patrí do dokumentácie k sobášu).  Bez absolvovaného kurzu vás nezosobášime. Do pozornosti dávame dve centrá, kde sú tieto kurzy organizované a ponúkané dobre pripraveným tímom ľudí a lektorov:

 1. Arcidiecézne centrum pre rodinu v Košiciach: https://www.rodinake.sk/kurzy-pripravy-na-manzelstvo/
 2. Centrum prípravy na manželstvo (sídlo v Žiline, tímy v rôznych diecézach): https://www.mojakomunita.sk/web/do-manzelstva

Kurz predmanželskej prípravy pripravujeme každoročne aj v našej farnosti, a to formou 7 stretnutí v po sebe nasledujúcich víkendoch (zvyčajne v nedeľu popoludní). Koná sa začiatkom kalendárneho roka (február-apríl) pred „sezónou sobášov“. V prvom rade je určený párom, ktoré sa chystajú zosobášiť v našom kostole v danom kalendárnom roku. Informáciu o jeho konaní nájdete na našej webovej stránke a v oznamoch kostola.

2. Doplnenie ďalších administratívnych úkonov:

Cirkevný sobáš je zároveň platným administratívnym úkonom aj pred štátom a z toho vyplývajú ďalšie náležitosti, ktoré je potrebné splniť v predstihu. Infomrácie o nich nájdete popísané na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk: https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_cirkevny-sobas1

3. Príprava priestorov kostola na sobášny obrad a poplatky s tým súvisiace

Poskytnutie priestorov v našom kostole znamená vytvorenie adekvátnych podmienok na sobáš (zabezpečenie nasledujúcich úkonov a personálu: upratanie, výzdoba, energie, organista, sakrista) a následné uvedenie kostola do pôvodného stavu pred sobášom. Toto so sebou prináša isté výdavky, ktoré bude potrebné uhradiť v našom kostole. Čo bude zabezpečené z našej strany, a čo si chcete pripraviť vy sami, bude predmetom dohody pri našom osobnom stretnutí. Odovzdanie zápisnice o sobáši a nahlásenie potrebných údajov na zápis na matričnom úrade v Košiciach je v kompetencii farára.

Pre zabezpečenie uvedených náležitostí v kostole vás prosíme o dobrovoľný príspevok z vašej strany na potreby chodu kostola a farnosti. Ďakujeme za porozumenie.

 

II. V prípade, že ste našim farníkom/farníčkou a chcete uzavrieť manželstvo v kostole farnosti, ktorá nie je farnosťou ani jedného zo snúbencov, budete potrebovať licenciu k sobášu:

Ak ste naším farníkom (máte kánonické bydlisko v našej farnosti), môžete požiadať o licenciu k sobášu na našom farskom úrade. Postačuje licencia od jedného zo snúbencov pristupujúcich k sobášu.

Napíšte žiadosť na náš farský email ke.augustiniani@abuke.sk a uveďte v ňom základné údaje k sobášu:

 • meno/názov farnosti, v ktorej sa budete sobášiť, taktiež jej adresu,
 • meno kňaza,
 • dátum sobáša,
 • Vaše meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, a Vašu adresu (t.j. osoby, ktorá patrí do našej farnosti),
 • meno a priezvisko, a adresu osoby, ktorú si beriete za manžela/manželku.