Pre vyslúženie sviatostí krstu, sobáša a pohrebu nás kontaktujte na emaily farnostsvatarita@gmail.com resp. na farskom telefónnom čísle +421 948 257 086.

P. Andrej Kovaľák, farár

P. Jozef Jurdák, farský vikár