Ak chcete dať pokrstiť dieťa v našom kostole, postupujte prosím nasledovne:

 

Pre vyslúženie sviatostí krstu nás najprv kontaktujte na emaily ke.augustiniani@abuke.sk. Uveďte základné informácie o sebe (meno+priezvisko rodičov, vierovyznanie oboch rodičov (rímskokatolícke / gréckokatolícke / resp. iné, ak patríte k inému vierovyznaniu), adresa kde bývate, plánovaný dátum a čas krstu, meno a dátum narodenia dieťaťa, a ktoré dieťa v poradí krstíte; uveďte taktiež aj telefonický kontakt na vás). Tieto údaje budú pre nás dôležité pre ďalší postup pred osobným stretnutím a predbežným zapísaním údajov pre plánovaný krst.

Ohláste sa minimálne mesiac pred termínom plánovaného krstu, aby sme stihli pripraviť potrebné dokumenty a osobné stretnutie.

Po prijatí emailu vás budeme kontaktovať, aby sme si dohodli osobné stretnutie. Na stretnutí doplníme  potrebné údaje do krstného lístka a dohodneme presný termín krstu. Pred samotným krstom budeme mať ešte jedno stretnutie – náuku pred krstom.

Každé dieťa, ktoré prijíma krst sa začleňuje do veľkej rodiny Cirkvi, medzi tých, ktorí už kráčajú cestou viery v Krista. Úlohou krstných rodičov, ktorých každé dieťa pri krste dostáva, je pomáhať mu rásť na tejto ceste viery. Z tohto dôvodu sú na krstných rodičov dané isté požiadavky. Aby sme sa vyhli prípadným nedorozumeniam, už vopred uvádzame čo má krstný rodič spĺňať:

  • pokrstený katolík v rímskom alebo gréckom obrade (rímsko katolík alebo grécko katolík),
  • má prijaté všetky iniciačné sviatosti, t.j. krst, sv. prijímanie, sviatosť birmovania,
  • má najmenej 16 rokov,
  • ak žije v manželstve, má to byť sviatostné manželstvo,
  • nie je rozvedený,
  • vedie riadny náboženský život, aby bol vzorom pre svoje krstné dieťa,
  • poznámka: nekatolík môže byť len svedkom krstu, a teda nemôže byť krstným rodičom.

Od krstných rodičov budeme požadovať ich krstný list resp. výpis z matriky pokrstených z farnosti, kde boli pokrstení.

Pred samotným krstom v kostole pripravíme spolu s kostolníkmi všetko potrebné pre vyslúženie sviatosti, a následne aj upratanie kostola po vyslúžení sviatosti. S krstom sú teda spojené isté úkony (príprava kostola pred a po vyslúžení sviatosti, energie, administratívna činnosť), pre ktoré vás prosíme o dobrovoľný príspevok z vašej strany na potreby chodu kostola a farnosti. Ďakujeme za porozumenie.

 

Ak potrebujete krstný list (len pre pokrstené osoby v našej farnosti, t.j. po 1.5.2022):

Krstný list je dokument, ktorý slúži výhradne na cirkevné účely. Je to aktuálny výpis z matriky pokrstených.

  • Výpis tohoto dokumentu vybavujeme elektronicky. Žiadosť napíšte na email ke.augustiniani@abuke.sk : Žiadosť o vystavenie krstného listu, ktorá bude obsahovať: dôvod žiadosti, menorodné priezvisko žiadateľa (priezvisko v čase krstu), dátum narodenia, rok krstu, názov a adresu farnosti, ktorá si od vás žiada tento dokument. Krstný list zašleme priamo do uvedenej farnosti.

  • Krstný list vydávame na základe Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov dotknutej osobe, zákonnému zástupcovi (v prípade maloletých) alebo osobe, ktorá sa preukáže písomným splnomocnením. Nezasielame ho na emailovú adresu žiadateľa, ale rovno na príslušný farský úrad alebo cirkevnú inštitúciu