Záber na Kostol

Akcie, podujatia

2% z dane

Milí priatelia,

ak ste sa ešte nerozhodli a chcete prispieť  niekomu  2 % z vašej dane, môžete tak urobiť  pre aktivity nášho kláštora. Pracujeme v prospech rodín, manželov, mládeže a detí. Vaše peniaze budú použité hlavne na aktivity ako Rodiny v núdzi, Manželské večery, Pôstna púť do Prešova, Púť Prešov – Gaboltov, Tábor pre chlapcov Kamarát a ďalšie aktivity, ktoré sa konajú v prospech druhých.

 

Formulár si môžete stiahnuť tu:

 

 

Ďakujeme vám veľmi pekne za každý príspevok. Zostávate v našich modlitbách.

Bratia augustiniáni

Veľkonočná nedeľa so sv. Augustínom

Ale Kristus vstal z mŕtvych, prvotina zosnulých. Lebo ako je skrze človeka smrť, tak je skrze človeka aj zmŕtvychvstanie. /1Kor 15, 20-21/

 

Toto je deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho. (Ž 118,24) Je to deň zmŕtvychvstania Ježiša Krista , ktorí cirkevní otcovia vyzdvihovali nádhernými poetickými vyjadreniami. Dnes vzišlo svetlo sveta, dnes sa objavil veľký Deň, Kristus, ktorý inauguruje deň, ktorý nepozná západ. Sme v srdci viery a v živote Cirkvi. Zmŕtvychvstalý otvára prechod (sv.Augustín používa latinské transitus, aby lepšie vyjadril zmysel slova Pascha) zo smrti do života, z tohto sveta k Otcovi (Jn 13,1). Z tohto prechodu, výnimočnejšieho  ako prvotný prechod Izraelitov, získavajú všetci pokrstení: tí, ktorí veria v Krista zomierajú hriechu vo vodách krstu a vstávajú k novému životu, v sile konania Ducha Svätého. Samotné stvorenie sa zúčastňuje na tomto zrodení a na novom radostnom speve nového človeka; ono očakáva svoj posledný cieľ, ktorým nebude totálne zničenie ale jeho transformácia. Augustín ilustruje cieľ, ku ktorému má smerovať ten, kto je obnovený Kristovou láskou: spievať Aleluja, radostnú pieseň, v nebeskom kráľovstve. „Spievanie je vlastné tým, ktorí milujú, spievať novú pieseň je pre toho kto patrí do Nového Zákona; spievať Aleluja, je vlastné radostnej svätosti spravodlivých, tu na zemi, kde radosť je zakotvená v nádeji, tam hore, v nebi kde sa nádej stane skutočnosťou.“ (A.Trapé)

 

Zo smrti do života

 

V našom živote musíme neustále myslieť na oslavu Boha, lebo večný chválospev nášho budúceho života, bude oslava Boha, a nikto nebude schopný žiť budúci život ak sa v prítomnom živote nevycvičí. V prítomnosti my oslavujeme Boha, a zároveň ho prosíme; ak oslava nám dáva radosť, modlitba zahŕňa bolestné vzdychanie. Bolo nám sľúbené, čo teraz ešte nemáme, no tým že autor prísľubu je pravdivý, radujeme sa v nádeji; no preto že to ešte nemáme trápime sa túžbou. Obdobie pre Veľkou nocou zobrazuje bolestné očakávanie, v ktorom sa nachádzame v prítomnosti, to čo slávime teraz, po Veľkej noci, zobrazuje blaženosť v ktorej budeme v budúcnosti. . Preto prežívame ten čas pred v pôstoch a modlitbách, kým vo veľkonočnom čase sa skočia pôsty a sme prevažne naladení na oslavu Boha. To označuje Aleluja, ktoré spievame: slovo ktoré znamená Chváľte Pána.

Teda bratia, povzbudzujeme vás k oslave Boha, to je to čo si navzájom hovoríme vždy keď vyslovujeme Aleluja, chváľte Pána, ty to hovoríš blížnemu a on to hovorí tebe. Keď sa všetci navzájom povzbudzujú, tak všetci dávajú do praxe to povzbudenie. Je dobré aby ste oslavovali celým svojim bytím: nemá oslavovať Boha len váš jazyk a váš hlas, ale aj vaše svedomie, váš život, vaše skutky. Oslavujeme určite Boha teraz, keď sme zhromaždení v spoločenstve ale keď sa každý vráti ku svojim každodenným povinnostiam, skoro prestane chváliť Boha. Nech neprestane žiť  dobre a bude pokračovať v chvále Boha. Prestaneš chváliť Boha, keď sa vzdiališ od spravodlivosti od toho, čo sa jemu páči. Ak sa ale nikdy neodvrátiš od dobrého života, aj keď tvoj jazyk bude mlčať, tvoj život kričí, a ucho Boha sa skláňa k tvojmu srdcu. Nech spieva hlas, nech spieva život, nech spievajú skutky. Ak sú ešte trápenia, ťažkosti, pokušenia, dúfajte, že všetko pominie a že príde deň, v ktorom budeme chváliť bez prestania.

Biela sobota so sv. Augustínom

Boh miluje až do takej miery, že zomiera z lásky ku hriešnikom!

Zdá sa to niekomu málo, že Boh pre ľudí, spravodlivý pre hriešnikov, nevinný pre vinníkov, kráľ pre otrokov, pán pre sluhov, si obliekol ľudské telo, videli ho na tejto zemi, žil spolu s ľuďmi a k tomu ešte bol ukrižovaný, zomrel a bol pochovaný. Neveríš? Pýtaš sa, kedy sa niečo také stalo? Pozri kedy: Za Poncia Piláta. Na spresnenie je tu aj meno sudcu, aby si nemohol o tom pochybovať. Tak teda verte, že Boží Syn bol ukrižovaný za vlády Poncia Piláta, zomrel a bol pochovaný. Veru, nikto nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za priateľov. Naozaj nikto? Nikto. Je to pravda, povedal to sám Pán Ježiš. Spýtajme sa aj Apoštola, ktorý nám hovorí: Kristus zomrel za bezbožných. A ďalej pokračuje: Keď sme ešte boli nepriateľmi, boli sme zmierení s Bohom, prostredníctvom smrti jeho Syna. A teda v Kristovi my nachádzame ešte väčšiu lásku, pretože on nedal svoj život len za priateľov, ale za svojich nepriateľov. Aká veľká je Božia láska k ľuďom, aká nežnosť milovať hriešnikov až tak, že z lásky zomiera pre nich! On prejavuje svoju lásku, podľa slov Apoštola, lebo kým sme boli ešte hriešnikmi, Kristus zomrel za nás.

Aj ty teda ver tomu, a nehanbi sa to vyznávať pre tvoju spásu. Srdcom veríme pre spravodlivosť, a ústami vyznávame pre spásu. A preto, aby si nemal pochybnosti a nehanbil sa, keď si začal veriť, tak si prijal znak Krista na čelo, ktoré je sídlom rozvážnosti. Spomeň si, čo máš na čele, a nebudeš sa obávať jazyka druhých. Kto sa bude hanbiť za mňa pred ľuďmi, hovorí sám Pán, aj Syn človeka sa bude hanbiť za neho pred Božími anjelmi. Nehanbi sa pre pohanu kríža, ktorý sa Boh sám nevyhol prijať pre teba. Opakuj s Apoštolom: Pre mňa niet inej chvály, ako kríž nášho Pána Ježiša Krista. A ozve sa ti zas Apoštol: Zaumienil som si nevedieť medzi vami nič iné, ako Ježiša Krista, a to ukrižovaného. Jeho vtedy jeden národ ukrižoval, a teraz je pevne vsadený v srdciach všetkých národov.

(z Reči 215,5)

Na zamyslenie

Aká veľká je láska Boha k ľuďom, aká nežnosť v tom, že miluje hriešnikov až tak, že zomiera z lásky k nim!

 

/ z taliančiny preložil MZ/

 

20200410_164239

Veľký piatok so sv. Augustínom

Ostaňte zjednotený s Kristovým krížom!

Ako veľmi by som chcel bratia, aby sa vám zapísala táto pravda do srdca! Ak chcete žiť autentické kresťanstvo, hlboko priľnite ku Kristovi v tom, čím sa on stal pre nás, aby ste tak mohli dôjsť k nemu v tom, čím je, a vždy bol. Preto prišiel k nám, aby sa stal pre nás človekom, až na kríž. Stal sa človekom pre nás, aby tak mohol niesť slabých cez more tohto sveta, aby dosiahli domovinu, kde už nebudú potrebovať tú loď, lebo už viac nebude treba prekonávať more. Je lepšie, nevidieť mysľou, kým on je, ale ostať zjednotení s Kristovým krížom, než vidieť božstvo Slova, ale pohŕdať Kristovým krížom. Najlepšie je, keď sa podarí, ak je to možné, aj vidieť, kam máme ísť, aj sa držať pevne toho, ktorý nesie tých, čo napredujú.

Naozaj boli filozofi tohto sveta, ktorí sa snažili hľadať Stvoriteľa cez stvorenie. Že sa dá nájsť Stvoriteľ cez svoje stvorenia, nám vyslovene hovorí apoštol: Veď to, čo je v ňom neviditeľné – jeho večnú moc a božstvo -, možno od stvorenia sveta rozumom poznávať zo stvorených vecí; takže nemajú výhovorky. Hoci Boha poznali, neoslavovali ho ako Boha, ani mu nevzdávali vďaky; ale stratili sa vo svojich myšlienkach a ich nerozumné srdce sa zatemnilo. Nehovorí, pretože ho nepoznali, ale naopak, že hoci poznali Boha, neoslavovali ho… a ich nerozumné srdce sa zatemnilo. Akým spôsobom sa zatemnilo ich srdce? Hovorí to jasne: Hovorili, že sú múdri, a stali sa hlupákmi. Uvideli, kam bolo treba ísť, ale nevďační voči tomu, ktorý im doprial to uvidieť, pripísali sebe to, čo uvideli, a spyšnení sa stratili a obrátili

k idolom, vidinám a démonickým kultom, až dosiahli klaňanie sa stvoreniu a opovrhovanie Bohom. Došli k tomu potom, ako už klesli nízko. Bola to pýcha, ktorá ich priviedla k pádu, tá hrdosť, v ktorej sa považovali za múdrych. … Oni dokázali uvidieť, čo je, ale uvideli to zďaleka. Nechceli sa upnúť na pokoru Kristovho kríža, teda na tú loď, ktorá ich mohla bezpečne doviesť k tomu prístavu, ktorý zahliadli. Kríž sa zdal ich očiam bezcenný. Musíš prejsť cez more a pohŕdaš loďou? Pyšná múdrosť! Posmievaš sa ukrižovanému Kristovi, a je to on, ktorého si uvidel zďaleka: Na počiatku bolo Slovo, a to Slovo bolo u Boha. Ale prečo bol ukrižovaný? Pretože ty si potreboval to drevo jeho pokory. Veru si sa tak nafukoval pýchou, a bol si odohnaný ďaleko z domoviny; cesta bola prerušená vlnobitím tohto sveta, a niet iného spôsobu, ako uskutočniť prechod a dosiahnuť domovinu, ako nechať sa niesť drevom. Nevďačnosť! Posmievaš sa tomu, ktorý prišiel, aby ťa tam prepravil. On sám sa stal cestou, cestou cez to more. Preto aj chcel kráčať po mori, aby ti ukázal, že cesta je cez more. Ale ty, ktorý nemôžeš kráčať po mori ako on, nechaj sa previezť tou lodičkou, nechaj sa niesť drevom: Ver v Ukrižovaného a budeš môcť priplávať. Pre teba sa nechal ukrižovať, aby ťa naučil pokore; a aj preto, že keby prišiel, ako Boh, nebol by spoznateľný. Ako teda prišiel? Vo svojej viditeľnej ľudskosti.

(z Komentára na Evanjelium sv. Jána 2,3-4)

Na zamyslenie:

Ver v ukrižovaného, aby sa tvoje viera mohla pozdvihnúť až ku krížu. Neutonieš, ale kríž ťa ponesie.

(z Reči 131,2)

 

(z taliančiny preložil MZ)

vn a 2

Liturgia veľkonočného trojdnia pre rodiny doma

 

Milí bratia a sestry, keďže v tomto roku sa nestretneme osobne na slávenie veľkonočného Trojdnia, ponúkame vám

Liturgiu domácej cirkvi pre vaše rodiny, aby ste mohli lepšie prežívať slávenie veľkonočného Trojdnia.

Texty pripravil kňaz Spišskej diecézy dp. F. Trstenský, ktorému aj touto cestou srdečne ďakujeme.

Na stiahnutie a tlač:

Štvrtok sv. Rity

Drahí ctitelia svätej Rity,

už od 8. apríla začíname vysielať  pravidelné  sv. omše ku cti tejto svätice každý štvrtok o 18:00 (ako zvykneme vo svätom týždni to bude v stredu )

prenos on -line o 18:00 sv. omša (na záver krátke modlitby k sv. Rite) na stránke facebook agustiniáni

 

 

Sv. omše on-line z kostola sv. rodiny

Ponúkame program sv. omší z :

KOSTOLA SV. RODINY NA FURČI

V čase, keď nemôžete prichádzať na sv. omše do kostola, snažíme sa prísť so živým vysielaním sv. omší a pobožností z nášho kostola až k vám do vašich domácností.  Na ich sledovanie sa prihláste na YouTube na odber kanála Farnosť Svätej Rodiny Košice.

https://www.youtube.com/channel/UChOJBrhyD9CC1Po9CCT-Jig

LITURGICKÝ PROGRAM:

7.4. Utorok                  18:00 sv. omša

8.4. Streda                   18.00 sv. omša

9.4. Zelený štvrtok     18.00 sv. omša

10.4. Veľký piatok      15:00 Slávenie utrpenia a smrti Pána

19:30 krížová cesta

11.4. Biela sobota         8:30 ranné chvály

19:30 veľkonočná vigília

12.4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA     8.30 sv. omša

18.00 sv. omša

Deň modlitby

Milí priatelia,

náš generálny predstavený o.Alejandro Moral Anton OSA spolu so svojou radou a v spolupráci aj s bosými augustiniánmi OAD a obnovenými augustiniánmi (agostiniani recoletti) OAR

vyhlásil 20.3.2020 deň modlitby pre celú rehoľu vo svete.

Heslo modlitby je : „Spoločne proti koronavírusu.“

Každý je pozvaný pridať sa k tejto prosbe a vyprosiť zastavenie šírenia koronavírusu, uzdravenie pre chorých a ochranu pre všetkých pre týmto vírusom.

 

Návrh modlitby:

 

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

 

Žalm 91

(Pod ochranou Najvyššieho)

Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva *

a v tôni Všemohúceho sa zdržiava,

povie Pánovi: †

„Ty si moje útočište a pevnosť moja; *

v tebe mám dôveru, Bože môj.“

Veď on sám ťa vyslobodí z osídel lovcov *

a zo zhubného moru.

Svojimi krídlami ťa zacloní *

a uchýliš sa pod jeho perute.

Jeho pravda je štítom a pancierom, *

nebudeš sa báť nočnej hrôzy,

ani šípu letiaceho vo dne, †

ani moru, čo sa tmou zakráda, *

ani nákazy, čo pustoší na poludnie.

I keď po tvojom boku padnú tisíce †

a desaťtisíce po tvojej pravici, *

teba nezasiahne.

Budeš sa môcť dívať vlastnými očami *

a uvidíš, ako sa odpláca hriešnikom.

Lebo tvojím útočišťom je Pán, *

za ochrancu si si zvolil Najvyššieho.

Nestihne ťa nijaké nešťastie *

a k tvojmu stanu sa nepriblíži pohroma,

lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe, *

aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách.

Na rukách ťa budú nosiť, *

aby si si neuderil nohu o kameň.

Budeš si kráčať po vretenici a po zmiji, *

leva i draka rozšliapeš.

Pretože sa ku mne pritúlil, vyslobodím ho, *

ujmem sa ho, lebo pozná moje meno.

Keď ku mne zavolá, ja ho vyslyším †

a budem pri ňom v súžení, *

zachránim ho i oslávim.

Obdarím ho dlhým životom *

a ukážem mu svoju spásu.

 

Chvíľa ticha

 

Zamyslenie sv. Augustína:

Budem spievať a chváliť Pána. Budeme bezpeční, bezpeční budeme spievať a bezpeční budeme vzdávať chvály, keď budeme kontemplovať Pánovu milosť, a budeme chránení v jeho chráme, v neporušiteľnosti, lebo vtedy smrť bude pohltená víťazstvom. Ale čo teraz? Už sme však hovorili o tých radostiach, ktoré budeme zakúšať, keď bude prijatá táto naša jediná žiadosť. Ale teraz čo povedať? Vypočuj Pane môj hlas. Teraz nariekame a prosíme! Nárek patrí biednym, a prosba núdznym. Prejde prosba a po nej príde chvála. Prejde žiaľ a bude nasledovať radosť. Ale zatiaľ, kým sme v dňoch skúšky, nech neprestáva naša prosba k Bohu, ku ktorému sa obraciame s touto jedinou prosbou a neprestávajme opakovať túto prosbu, kým nedôjdeme k jej naplneniu, vďaka jeho daru a jeho riadeniu. Vypočuj Pane môj hlas, ktorým som volal k tebe; zmiluj sa nado mnou, a vyslyš ma. To jedno žiada, neustále prosiaci, plačúci a nariekajúci: len to jedno žiada. Už umlčal všetky iné túžby, zostala len tá jediná vec, ktorú žiada.

 

Chvíľa ticha

 

Prosby

 

Modlitba:

Všemohúci a milosrdný Bože, odpočinok v námahe, posila v slabosti, útecha v žiali, Prichádzame k tebe, aby sme vzývali tvoje milosrdenstvo, pretože stále a zvlášť dnes zakúšame zraniteľnosť ľudskej existencie v ohrození novej vírusovej pandémie. Vypočuj prosbu s ktorou sa k tebe obraciame a poteš svoje deti, zachráň nás od terajších úzkostí, aby sme dúfali v teba s otvoreným srdcom a nádejou.  Skrze Ježiša, tvojho Syna a nášho Pána, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

Amen.

Inštrukcie k neverejným bohoslužbám, vysluhovaniu sviatostí a návšteve kostolov

(10.3.2020 – 23.3.2020)

Milí bratia kňazi, drahí bratia a sestry v Kristovi!

V súvislosti s prísnymi opatreniami predsedu vlády SR (10.3.2020) a najnovšie aj na základe zdôvodnení zo strany Úradu verejného zdravotníctva SR (11.3.2020, porov.: tkkbs.sk), ktoré majú eliminovať šírenie nákazy COVID-19, vydávame nasledovné doplňujúce stanovisko pre celú Košickú arcidiecézu:

1. Sv. omše sa nemôžu konať verejne v termíne od 10.3.2020 do 23.3.2020. V prípade nerešpektovania môže Úrad verejného zdravotníctva SR uložiť pokutu podľa platného sadzobníka. Kňazi môžu slúžiť sv. omše súkromne, napr. aj podľa plánovaného rozpisu (cez týždeň), ale vždy za zatvorenými dverami kostola, bez účasti verejnosti. To znamená, že ani príbuzní, ktorí poprosili o slúženie úmyslu, nemôžu byť osobne prítomní na sv. omši v kostole. Kňaz, ktorý má bežne aj tri nedeľné sv. omše, teraz musí mať iba jednu nedeľnú pro populo. Úmysly sv. omší a ich slúženie možno tiež preložiť na iný neskorší termín. Veriacich pozývame k sledovaniu priamych prenosov sv. omší. Neúčasť na bohoslužbe v tomto prípade nezaväzuje pod ťažkým hriechom.

2. Priame prenosy sv. omší môžu veriaci sledovať cez vysielanie TV LUX:

PONDELOK – PIATOK – 7:00 h, 12:00 h, 19:00 h

SOBOTA – 7:00 h, 18:00 h

NEDEĽA 15. 3. 2020 – 10:30 h, 18:00 h

NEDEĽA 22. 3. 2020 – 10:00 h, 18:00 h

Pravidelná štvrtková adorácia bude vysielaná z kaplnky TV LUX v bežnom čase vo štvrtok o 20:20 h. Svätú omšu bude možné sledovať okrem TV vysielania aj online na stránke www.tvlux.sk, na facebooku TV LUX a tiež na youtubovom kanáli TV LUX.

Na webovej stránke Košickej arcidiecézy www.ke-arcidieceza.sk tiež nájdete ponuku priameho prenosu nedeľnej sv. omše z Kaplnky sv. Michala v Košiciach s košickými biskupmi – v nedeľu (15.3.2020 a 22.3.2020), so začiatkom o 10.30 h.

Rádio LUMEN ponúka každodenné vysielanie sv. omše ráno o 08.30 h a večer o 18.00 h.

V niektorých farnostiach sú zabezpečené priame prenosy bohoslužieb do domácností. Tieto treba vhodne využiť. Využívajte aj komunikáciu cez farskú internetovú stránku.

3. Sviatosti, sväteniny a ich vysluhovanie nemožno zanedbať, ale majú sa udeľovať v súlade s nariadeniami.

Pohrebné obrady v tomto čase je nevyhnutné vysluhovať bez sv. omše a pokiaľ sa dá, bez väčšieho zhromažďovania a bez karu.

Takisto aj pri udeľovaní sviatosti krstu je potrebné poprosiť príbuzných o zúženie okruhu prítomných na obrade a odloženie rodinných osláv s tým spojených.

Sviatosť zmierenia by bolo vhodné vysluhovať v presne určený a vymedzený čas, nie však hromadne (myslí sa tu hromadné spovedanie pred sviatkami). Treba sa vyhnúť vytváraniu dlhých radov veriacich, čakajúcich na sv. spoveď. V mestských farnostiach je v takýchto prípadoch potrebné posilniť spovednú službu.

Sviatosť pomazania chorých možno vysluhovať v jednotlivých prípadoch s najvyššou mierou hygieny. V prípade nevyhnutnej duchovnej služby nakazenému v nemocnici je nevyhnutné postupovať striktne podľa inštrukcií ošetrujúceho lekára a len s ochrannými prvkami.

4. Adorácia v kostole nie je zakázaná. Preto by bolo vhodné otvoriť kostol počas dňa aspoň na istý vymedzený čas. Adoráciu možno zrealizovať buď vo forme osobnej modlitby pred Bohostánkom, ktorú si vykoná každý veriaci osobne počas súkromnej návštevy kostola, alebo je možné vystaviť Najsvätejšiu Sviatosť bez spoločnej pobožnosti a nechať ju vystavenú napr. počas spovedania, aby jednotliví kajúcnici mali možnosť v tichu adorovať.

5. Modlitba je v tomto čase obzvlášť potrebná a užitočná. Preto vyzývame všetkých našich veriacich, aby sa počas celého obdobia týchto prísnych opatrení, zjednotili v modlitbe posvätného ruženca každý večer o 20.00 h, najlepšie s celou svojou rodinou vo svojich príbytkoch. Ruženec sa modlime v spoločnom úmysle za čo najrýchlejšie zastavenie šírenia nákazy, za vyliečenie chorých a za Božiu pomoc pre lekárov i zdravotnícky personál. Ak je to možné, hlavne na dedinách, pripomeňte si tento úmysel modlitby krátkym zvonením zvona, večer o ôsmej hodine.

V tejto súvislosti vrelo odporúčame modlitbu k Panne Márii Obišovskej, ktorá našim predkom priam zázračne pomohla počas šírenia epidémie cholery v roku 1831 (pozri prílohu na konci). Vzývajme ju ako tú, ktorá neodmietne pomoc a dokáže vyprosiť uzdravenie tela i duše.

Pobožnosti krížovej cesty si vykonávajme individuálne. V tomto období hoci aj každý deň.

Chceme poprosiť dôstojných pánov dekanov, aby dohliadli na zverejnenie a celoplošné rozšírenie týchto dôležitých informácií v každej farnosti i filiálke svojho dekanátu.

V tejto výnimočnej situácii buďme trpezliví, disciplinovaní a zodpovední. Mnohí budeme ukrátení o možnosť prijímať živého Ježiša Krista v Eucharistii, no nech nás toto mimoriadne prísne pôstne obdobie ešte viac posilní v predsavzatí a túžbe po častom prijímaní Božieho Tela a Krvi v čase, keď k tomu budeme mať všetky možnosti. Premýšľajme o dare Eucharistie, otestujme si vlastné srdce a pýtajme sa samých seba nakoľko si vážime Božie dary a milosti, ktoré sú nám ponúkané v každej sv. omši. Zrevidujme svoj vzťah k nedeli ako dňu Pána a nanovo ho potom vyzdvihnime pravidelnou účasťou na bohoslužbách. Nech sa nanovo potvrdí výrok prvých kresťanov: Sine Domenica non possumus! – Bez nedele, bez sv. omše a hlavne bez Eucharistie nemôžeme jestvovať! Nedá sa! Eucharistiu si nikto z nás, ani pri najúprimnejšej modlitbe sám doma „nevyrobí“. Bez spoločného slávenia liturgie dlho nevydržíme.

Sv. Otec František nám dodáva odvahy a povzbudzuje kňazov, aby sa nebáli a vyšli aj medzi nakazených, aby im slúžili a prinášali Krista. Pomáhajme si navzájom, aby sme toto ťažké obdobie zvládli a upevnili sa vo viere. Cirkev vo svete i na Slovensku v minulosti prežila rôzne ťažkosti i utrpenia, ktoré ju nakoniec posilnili. Povzbudzujme sa slovami žalmu, že s Božou pomocou i „hradby preskočíme“ (Ž 18, 30).

Žehnajú vám vaši biskupi

X Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita

X Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup

Príloha:

Modlitba pred milostivým obrazom Panny Márie Obišovskej

Panna Mária Obišovská, Kráľovná posvätného ruženca! Tvoja tvár je skropená krvavým potom a slzami. Trápiš sa kvôli nám. Materinským pohľadom vychádzajúcim zo svätyne na Putnoku nás hľadáš v údoliach našich každodenných starostí a chceš nám pomôcť.

Ty si účinne pomohla našim predkom v čase smrtiacej epidémie a mnohým si u Boha vyprosila uzdravenie tela i duše. Ochraňuj nás a prihováraj sa i dnes za našich chorých. Pomôž aj teraz, keď hriech a falošný pocit sebestačnosti ničí náš národ. Zachráň nás pred sebectvom a pliagou nevery, ktorá rozbíja rodiny. Prinavráť zmierenie a pokoj rozhádaným manželom. Zaháňaj každú hriešnu myšlienku na riešenie problémov rozvodom či potratom. Ujmi sa mladých ľudí, aby sa vedeli obetovať, nebáli sa záväzku manželstva a daru nového života. Poteš aj tých manželov, ktorí chcú, ale nemôžu mať deti.

Nebeská Matka, sprevádzaj učiteľov, vychovávateľov a všetkých predstaviteľov spoločenského života. Vypros im silu a odvahu hlásiť sa k pravým hodnotám kresťanskej viery. Upevni nás v láske k Cirkvi, aby sme pomáhali Svätému Otcovi, biskupom a kňazom pri službe ohlasovania Evanjelia. Oroduj za našu arcidiecézu, aby jej Pán v každom čase daroval dostatok nových duchovných povolaní. Dvíhaj nás svojimi rukami a priveď nás bližšie k Ježišovi, lebo s ním chceme zostať navždy, tu i vo večnosti. AMEN

Imprimatur: Mons. Bernard Bober, arcibiskup – metropolita

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10