1. Autobiografické diela:
Vyznania, Revízie traktátov.

2. Filozofické diela (Dialógy):
Proti Akademikom, O štastnom živote, O poriadku, , Rozhovory s dušou, Nesmrteľnosť duše, Velkosť duše, Slobodné rozhodovanie, Muzika, Majster

3. Apologetické diela:
Boží štát, Pravé náboženstvo, Užitočnosť viery, Viera a symbol, Viera vo veciach neviditeľných.

4. Dogmatické diela:
Trojica, Osemdesiattri rôznych sporných bodov, Rôzne problémy pre Simpliciana, Osem sporných bodov Dulcitia, Manuál o viere nádeji a láske, Magická sila demónov, Viera a skutky.

5. Morálno – pastoračné diela:
Regula, Dôstojnosť manželstva, Dôstojnosť vdovstva, Sväté panenstvo, Čistota, Sobáš a žiadostivosť, Klamstvo, Proti klamstvu, Práca mníchov, Starostlivosť o mŕtvych, Kresťanský boj, Katechéza pre začiatočníkov, Trpezlivosť, Spolužitie cudzoložníkov.

6. Exegetické diela (pozri aj traktáty, všetky exegetického charakteru):
Kresťanská doktrína, Otázky k Hexateuchu, Komentár k listu Galaťanom, Genezis proti Manichejcom, Otázky k evanjeliám, Otázky na list Rimanom, Začiatok komentára na list Rimanom, Poznámky ku knihe Jób, 17 otázok ku evanjeliu sv. Matúša, Nedokončená kniha o Genezis, Genezis podľa litery, Jednota evanjelistov, Reč Pána na hore, Osem otázok ku Starému Zákonu, Zrkadlo morálnych prikázaní zo sv. Písma.

7. Polemické diela:
Podstata dobra, Polemika s Fortunátom, Obyčaje katolíckej cirkvi a obyčaje manichejcov, Duch a litera, Prirodzenosť a milosť, Kristova milosť a dedičný hriech, Duša a jej pôvod, Milosť a slobodné rozdodovanie, Dar vytrvalosti, Korekcia a milosť, Predurčenosť svätých, Polemika s Juliánom.

8. Traktáty:
Komentár k Jánovmu evanjeliu, Komentár k listu sv. Jána, Komentár k žalmom, Homílie (okolo 400).

9. Listy:
Zachovalo sa nám viac ako 300 listov.