Akcie, podujatia

Silvester s augustiniánmi

Milí priatelia,

už tradične pozývame na Silvestra večer s augustiniánmi, aby sme spolu poďakovali za prežitý rok, za všetky dary, ktoré sme dostali od nášho nebeského Otca, aby sme ho odprosili za naše chyby a poprosili ho o milosti do nového roku.

Samozrejme že to bude čas aj duchovný a potom aj zábavný a na záver nebude chýbať  už tradičná adorácia, na duchovný prechod zo “starého k novému“.

 

Prihlásiť sa môžete tu 

Program

31.12 o 18:00 sv, omša so sviatku Panny Márie Bohorodičky

po sv. omši  budú vešpery,

večera – (len pre prihlásených)

od 21:00 do 23:00  zábavný program pre všetkých

od 23:30 do 0:30 adorácia, potom novoročný prípitok.

cca 2:30 záver

Spoveď pred Vianocami

Milí veriaci, ktorí chcete pristúpiť ku sviatosti zmierenia pred Vianočnými sviatkami v našom kostole sv. Rity.

Využite prosím tento deň a čas, lebo nasledujúce dni budeme vypomáhať pri spovedaní v iných farnostiach a nebudeme k dispozícii v našom kostole.

„Drahí priatelia, sláviť sviatosť zmierenia znamená byť pritúlení vo vrúcnom objatí, ktoré je objatím nekonečného Otcovho milosrdenstva.“ /Pápež František/

 

Bratia augustiniáni

Zóna pokoja

Pozývame vás do Zóny pokoja na Hlavnej ulici v priestoroch Teologickej fakulty.

Kedy: Na tretiu adventnú nedeľu od 16:00 do 18:00

Čo tam bude: – bude tam miesto na stíšenie a modlitbu s piesňami Taizé

– niečo na zahryznutie a občerstvenie

– myšlienky sv. Augustína s fotografiami z našich aktivít

–  prečítať si urývok zo  sv. Písma alebo nejakej knihy

–  možnosť duchovného rozhovoru,

Tešia sa na vás augustiniáni a ich spoločenstvo :)

Požehnanie adventných vencov

 

 

 

Blue Red Corporate Government Event Social Media Graphics

 

Milí prliatelia,

v nedeľu začína nový liturgický rok adventným obdobím. Je zvykom v tomto období vyrobiť si alebo kúpiť adventný veniec.

V nedeľu 1.12. pri sv. omšiach o 8:30 a 10:30  budeme požehnávať adventné vence, ktoré si môžete doniesť a položiť pred oltár na požehnanie. Potom po sv. omši si ich môžete odniesť domov.

 

„Advent je čas privítať Pána, ktorý sa s nami prichádza stretnúť. Je to čas pozrieť sa dopredu a pripraviť sa na Krista,“

/Pápež František/

Augustiniánsky kalendár

Milí priatelia, dobrodinci, známi aj neznámi,

máme pre vás pripravený augustiniánsky kalendár na rok 2020,

nájdete v ňom fotografie z akcií, ktoré boli v tomto roku a v závere

aj prehľad niektorých už historických momentov zo života komunity a rehole na Slovensku.

 

Kalendár nájdete v našom kláštore alebo v sakristii kostola sv. Rity.

Všetkých svätých rehole

Dnes máme sviatok všetkých svätých rehole.

Všetci sme povolaní k svätosti a preto sa nechajme inšpirovať slovami sv. Augustína:

 

Poďte oslavujme Pána (Ž 94,1) Augustín sa zastavuje už pri prvom slove „poďte“, to  by sa mohlo zdať ako bezvýznamné a preto vysvetľuje: „Čo znamená poďte? Odkiaľ volá žalmista, aby prišli, s kým chce oslavovať Pána, ak nie s tými, ktorí sú vzdialení, aby sa príchodom priblížili, priblížením aby pristúpili a pristúpením aby oslavovali?  (…) Nie miestom je niekto vzdialený od Boha ale nepodobnosťou. (…) vzďaľujeme sa od Boha nepodobnosťou a približujeme sa k nemu podobnosťou“ (Komentár k žalmom 94,2)

To „ísť k Bohu“ je potom výstupom duše, vnútra človeka, ľudského srdca smerom k Bohu. V tomto zmysle je modlitba pozdvihnutím mysle, srdca k Bohu. Nejde tu o zmenu miesta ale o zmenu vôle, a to tak, aby človek prispôsobil svoju vôľu Božej vôli: srdce sa neoslabuje ak sa pozdvihne k Bohu (…) Pýtaš sa odkiaľ môžem? Aké laná, aké nástroje, aké schody sú k tomu potrebné? Stupňami sú tvoje náklonnosti, tvojou cestou jetvoja vôľa. Láskou vystupuješ, nedbalosťou zostupuješ. Aj keď stojíš na zemi, si v nebi, ak miluješ Boha. Srdce sa nepozdvihuje tak ako sa pozdvihuje telo; aby sa telo pozdvihlo mení miesto, aby sa pozdvihlo srdce mení vôľu.“ (Komentár k žalmom 85,6)

Sv. omše 1. a 2.novembra

 

Milí prliatelia,

dávame vám do pozornosti, že na Slávnosť všetkých svätých 1. novembra budú sv. omše v kostole sv. Rity ako v nedeľu o 8:30 a 10:30.

V sobotu 2. novembra v deň pamiatky zosnulých bude sv. omša o 8:30.

 

„Pán žiada všetko a ponúka pravý život a šťastie, pre ktoré sme boli stvorení. Chce, aby sme boli svätí, a neočakáva, že sa uspokojíme s priemernou a zriedenou existenciou.“   /Pápež František /

Kurz 7 sviatostí


Milí priatelia,

od 16.10.2019 začíname nový kurz na prehĺbenie duchovného života a konkrétne na lepšie prežívanie sviatostí.

Prihlasovať sa môžete tu: https://forms.gle/vS3dqpDJdnhxyLbC8

“Sme spoločenstvom veriacich, sme Božím ľudom a v tomto spoločenstve zažívame nádherné zdieľanie
skúsenosti lásky, ktorá nás všetkých predchádza, a zároveň od nás žiada, aby sme sa stali kanálmi milosti jedni pre druhých napriek našim limitom a hriechom. Komunitný rozmer nie je iba akýmsi rámom, obrysom, ale podstatnou časťou kresťanského života, svedectva a evanjelizácie.”
(Pápež František –  katechéza 15.1.2015)

Tešíme sa na vás.

Bratia augustiniáni a celý organizačný tím.

Ruženec v piatok

Milí priatelia,

pozývame vás na spoločnú modlitbu sv. ruženca každý piatok pred sv. omšou

na úmysel mimoriadneho misijného mesiaca, za šírenie evanjelia a za jeho šíriteľov, čiže za každého jedného z nás.

Každý pokrstený je zároveň poslaný.

logo

Štyri rozmery misijného mesiaca

Na prianie pápeža Františka majú misijný mesiac charakterizovať štyri rozmery: 1. osobné stretnutie so živým Ježišom Kristom v Cirkvi prostredníctvom Eucharistie, Božieho slova, osobnej a spoločnej modlitby; 2. svedectvo svätých a mučeníkov misií, a to aj nekanonizovaných mučeníkov; 3. biblická, katechetická, spirituálna a teologická formácia pre misie; 4. misijná láska ako spoločné úsilie všetkých materiálne podporovať ohlasovanie evanjelia a formáciu vo viere a v misiách, zvlášť v najchudobnejších cirkvách.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10