Akcie, podujatia

Liturgia veľkonočného trojdnia pre rodiny doma

 

Milí bratia a sestry, keďže v tomto roku sa nestretneme osobne na slávenie veľkonočného Trojdnia, ponúkame vám

Liturgiu domácej cirkvi pre vaše rodiny, aby ste mohli lepšie prežívať slávenie veľkonočného Trojdnia.

Texty pripravil kňaz Spišskej diecézy dp. F. Trstenský, ktorému aj touto cestou srdečne ďakujeme.

Na stiahnutie a tlač:

Štvrtok sv. Rity

Drahí ctitelia svätej Rity,

už od 8. apríla začíname vysielať  pravidelné  sv. omše ku cti tejto svätice každý štvrtok o 18:00 (ako zvykneme vo svätom týždni to bude v stredu )

prenos on -line o 18:00 sv. omša (na záver krátke modlitby k sv. Rite) na stránke facebook agustiniáni

 

 

Sv. omše on-line z kostola sv. rodiny

Ponúkame program sv. omší z :

KOSTOLA SV. RODINY NA FURČI

V čase, keď nemôžete prichádzať na sv. omše do kostola, snažíme sa prísť so živým vysielaním sv. omší a pobožností z nášho kostola až k vám do vašich domácností.  Na ich sledovanie sa prihláste na YouTube na odber kanála Farnosť Svätej Rodiny Košice.

https://www.youtube.com/channel/UChOJBrhyD9CC1Po9CCT-Jig

LITURGICKÝ PROGRAM:

7.4. Utorok                  18:00 sv. omša

8.4. Streda                   18.00 sv. omša

9.4. Zelený štvrtok     18.00 sv. omša

10.4. Veľký piatok      15:00 Slávenie utrpenia a smrti Pána

19:30 krížová cesta

11.4. Biela sobota         8:30 ranné chvály

19:30 veľkonočná vigília

12.4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA     8.30 sv. omša

18.00 sv. omša

Deň modlitby

Milí priatelia,

náš generálny predstavený o.Alejandro Moral Anton OSA spolu so svojou radou a v spolupráci aj s bosými augustiniánmi OAD a obnovenými augustiniánmi (agostiniani recoletti) OAR

vyhlásil 20.3.2020 deň modlitby pre celú rehoľu vo svete.

Heslo modlitby je : „Spoločne proti koronavírusu.“

Každý je pozvaný pridať sa k tejto prosbe a vyprosiť zastavenie šírenia koronavírusu, uzdravenie pre chorých a ochranu pre všetkých pre týmto vírusom.

 

Návrh modlitby:

 

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

 

Žalm 91

(Pod ochranou Najvyššieho)

Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva *

a v tôni Všemohúceho sa zdržiava,

povie Pánovi: †

„Ty si moje útočište a pevnosť moja; *

v tebe mám dôveru, Bože môj.“

Veď on sám ťa vyslobodí z osídel lovcov *

a zo zhubného moru.

Svojimi krídlami ťa zacloní *

a uchýliš sa pod jeho perute.

Jeho pravda je štítom a pancierom, *

nebudeš sa báť nočnej hrôzy,

ani šípu letiaceho vo dne, †

ani moru, čo sa tmou zakráda, *

ani nákazy, čo pustoší na poludnie.

I keď po tvojom boku padnú tisíce †

a desaťtisíce po tvojej pravici, *

teba nezasiahne.

Budeš sa môcť dívať vlastnými očami *

a uvidíš, ako sa odpláca hriešnikom.

Lebo tvojím útočišťom je Pán, *

za ochrancu si si zvolil Najvyššieho.

Nestihne ťa nijaké nešťastie *

a k tvojmu stanu sa nepriblíži pohroma,

lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe, *

aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách.

Na rukách ťa budú nosiť, *

aby si si neuderil nohu o kameň.

Budeš si kráčať po vretenici a po zmiji, *

leva i draka rozšliapeš.

Pretože sa ku mne pritúlil, vyslobodím ho, *

ujmem sa ho, lebo pozná moje meno.

Keď ku mne zavolá, ja ho vyslyším †

a budem pri ňom v súžení, *

zachránim ho i oslávim.

Obdarím ho dlhým životom *

a ukážem mu svoju spásu.

 

Chvíľa ticha

 

Zamyslenie sv. Augustína:

Budem spievať a chváliť Pána. Budeme bezpeční, bezpeční budeme spievať a bezpeční budeme vzdávať chvály, keď budeme kontemplovať Pánovu milosť, a budeme chránení v jeho chráme, v neporušiteľnosti, lebo vtedy smrť bude pohltená víťazstvom. Ale čo teraz? Už sme však hovorili o tých radostiach, ktoré budeme zakúšať, keď bude prijatá táto naša jediná žiadosť. Ale teraz čo povedať? Vypočuj Pane môj hlas. Teraz nariekame a prosíme! Nárek patrí biednym, a prosba núdznym. Prejde prosba a po nej príde chvála. Prejde žiaľ a bude nasledovať radosť. Ale zatiaľ, kým sme v dňoch skúšky, nech neprestáva naša prosba k Bohu, ku ktorému sa obraciame s touto jedinou prosbou a neprestávajme opakovať túto prosbu, kým nedôjdeme k jej naplneniu, vďaka jeho daru a jeho riadeniu. Vypočuj Pane môj hlas, ktorým som volal k tebe; zmiluj sa nado mnou, a vyslyš ma. To jedno žiada, neustále prosiaci, plačúci a nariekajúci: len to jedno žiada. Už umlčal všetky iné túžby, zostala len tá jediná vec, ktorú žiada.

 

Chvíľa ticha

 

Prosby

 

Modlitba:

Všemohúci a milosrdný Bože, odpočinok v námahe, posila v slabosti, útecha v žiali, Prichádzame k tebe, aby sme vzývali tvoje milosrdenstvo, pretože stále a zvlášť dnes zakúšame zraniteľnosť ľudskej existencie v ohrození novej vírusovej pandémie. Vypočuj prosbu s ktorou sa k tebe obraciame a poteš svoje deti, zachráň nás od terajších úzkostí, aby sme dúfali v teba s otvoreným srdcom a nádejou.  Skrze Ježiša, tvojho Syna a nášho Pána, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.

Amen.

Inštrukcie k neverejným bohoslužbám, vysluhovaniu sviatostí a návšteve kostolov

(10.3.2020 – 23.3.2020)

Milí bratia kňazi, drahí bratia a sestry v Kristovi!

V súvislosti s prísnymi opatreniami predsedu vlády SR (10.3.2020) a najnovšie aj na základe zdôvodnení zo strany Úradu verejného zdravotníctva SR (11.3.2020, porov.: tkkbs.sk), ktoré majú eliminovať šírenie nákazy COVID-19, vydávame nasledovné doplňujúce stanovisko pre celú Košickú arcidiecézu:

1. Sv. omše sa nemôžu konať verejne v termíne od 10.3.2020 do 23.3.2020. V prípade nerešpektovania môže Úrad verejného zdravotníctva SR uložiť pokutu podľa platného sadzobníka. Kňazi môžu slúžiť sv. omše súkromne, napr. aj podľa plánovaného rozpisu (cez týždeň), ale vždy za zatvorenými dverami kostola, bez účasti verejnosti. To znamená, že ani príbuzní, ktorí poprosili o slúženie úmyslu, nemôžu byť osobne prítomní na sv. omši v kostole. Kňaz, ktorý má bežne aj tri nedeľné sv. omše, teraz musí mať iba jednu nedeľnú pro populo. Úmysly sv. omší a ich slúženie možno tiež preložiť na iný neskorší termín. Veriacich pozývame k sledovaniu priamych prenosov sv. omší. Neúčasť na bohoslužbe v tomto prípade nezaväzuje pod ťažkým hriechom.

2. Priame prenosy sv. omší môžu veriaci sledovať cez vysielanie TV LUX:

PONDELOK – PIATOK – 7:00 h, 12:00 h, 19:00 h

SOBOTA – 7:00 h, 18:00 h

NEDEĽA 15. 3. 2020 – 10:30 h, 18:00 h

NEDEĽA 22. 3. 2020 – 10:00 h, 18:00 h

Pravidelná štvrtková adorácia bude vysielaná z kaplnky TV LUX v bežnom čase vo štvrtok o 20:20 h. Svätú omšu bude možné sledovať okrem TV vysielania aj online na stránke www.tvlux.sk, na facebooku TV LUX a tiež na youtubovom kanáli TV LUX.

Na webovej stránke Košickej arcidiecézy www.ke-arcidieceza.sk tiež nájdete ponuku priameho prenosu nedeľnej sv. omše z Kaplnky sv. Michala v Košiciach s košickými biskupmi – v nedeľu (15.3.2020 a 22.3.2020), so začiatkom o 10.30 h.

Rádio LUMEN ponúka každodenné vysielanie sv. omše ráno o 08.30 h a večer o 18.00 h.

V niektorých farnostiach sú zabezpečené priame prenosy bohoslužieb do domácností. Tieto treba vhodne využiť. Využívajte aj komunikáciu cez farskú internetovú stránku.

3. Sviatosti, sväteniny a ich vysluhovanie nemožno zanedbať, ale majú sa udeľovať v súlade s nariadeniami.

Pohrebné obrady v tomto čase je nevyhnutné vysluhovať bez sv. omše a pokiaľ sa dá, bez väčšieho zhromažďovania a bez karu.

Takisto aj pri udeľovaní sviatosti krstu je potrebné poprosiť príbuzných o zúženie okruhu prítomných na obrade a odloženie rodinných osláv s tým spojených.

Sviatosť zmierenia by bolo vhodné vysluhovať v presne určený a vymedzený čas, nie však hromadne (myslí sa tu hromadné spovedanie pred sviatkami). Treba sa vyhnúť vytváraniu dlhých radov veriacich, čakajúcich na sv. spoveď. V mestských farnostiach je v takýchto prípadoch potrebné posilniť spovednú službu.

Sviatosť pomazania chorých možno vysluhovať v jednotlivých prípadoch s najvyššou mierou hygieny. V prípade nevyhnutnej duchovnej služby nakazenému v nemocnici je nevyhnutné postupovať striktne podľa inštrukcií ošetrujúceho lekára a len s ochrannými prvkami.

4. Adorácia v kostole nie je zakázaná. Preto by bolo vhodné otvoriť kostol počas dňa aspoň na istý vymedzený čas. Adoráciu možno zrealizovať buď vo forme osobnej modlitby pred Bohostánkom, ktorú si vykoná každý veriaci osobne počas súkromnej návštevy kostola, alebo je možné vystaviť Najsvätejšiu Sviatosť bez spoločnej pobožnosti a nechať ju vystavenú napr. počas spovedania, aby jednotliví kajúcnici mali možnosť v tichu adorovať.

5. Modlitba je v tomto čase obzvlášť potrebná a užitočná. Preto vyzývame všetkých našich veriacich, aby sa počas celého obdobia týchto prísnych opatrení, zjednotili v modlitbe posvätného ruženca každý večer o 20.00 h, najlepšie s celou svojou rodinou vo svojich príbytkoch. Ruženec sa modlime v spoločnom úmysle za čo najrýchlejšie zastavenie šírenia nákazy, za vyliečenie chorých a za Božiu pomoc pre lekárov i zdravotnícky personál. Ak je to možné, hlavne na dedinách, pripomeňte si tento úmysel modlitby krátkym zvonením zvona, večer o ôsmej hodine.

V tejto súvislosti vrelo odporúčame modlitbu k Panne Márii Obišovskej, ktorá našim predkom priam zázračne pomohla počas šírenia epidémie cholery v roku 1831 (pozri prílohu na konci). Vzývajme ju ako tú, ktorá neodmietne pomoc a dokáže vyprosiť uzdravenie tela i duše.

Pobožnosti krížovej cesty si vykonávajme individuálne. V tomto období hoci aj každý deň.

Chceme poprosiť dôstojných pánov dekanov, aby dohliadli na zverejnenie a celoplošné rozšírenie týchto dôležitých informácií v každej farnosti i filiálke svojho dekanátu.

V tejto výnimočnej situácii buďme trpezliví, disciplinovaní a zodpovední. Mnohí budeme ukrátení o možnosť prijímať živého Ježiša Krista v Eucharistii, no nech nás toto mimoriadne prísne pôstne obdobie ešte viac posilní v predsavzatí a túžbe po častom prijímaní Božieho Tela a Krvi v čase, keď k tomu budeme mať všetky možnosti. Premýšľajme o dare Eucharistie, otestujme si vlastné srdce a pýtajme sa samých seba nakoľko si vážime Božie dary a milosti, ktoré sú nám ponúkané v každej sv. omši. Zrevidujme svoj vzťah k nedeli ako dňu Pána a nanovo ho potom vyzdvihnime pravidelnou účasťou na bohoslužbách. Nech sa nanovo potvrdí výrok prvých kresťanov: Sine Domenica non possumus! – Bez nedele, bez sv. omše a hlavne bez Eucharistie nemôžeme jestvovať! Nedá sa! Eucharistiu si nikto z nás, ani pri najúprimnejšej modlitbe sám doma „nevyrobí“. Bez spoločného slávenia liturgie dlho nevydržíme.

Sv. Otec František nám dodáva odvahy a povzbudzuje kňazov, aby sa nebáli a vyšli aj medzi nakazených, aby im slúžili a prinášali Krista. Pomáhajme si navzájom, aby sme toto ťažké obdobie zvládli a upevnili sa vo viere. Cirkev vo svete i na Slovensku v minulosti prežila rôzne ťažkosti i utrpenia, ktoré ju nakoniec posilnili. Povzbudzujme sa slovami žalmu, že s Božou pomocou i „hradby preskočíme“ (Ž 18, 30).

Žehnajú vám vaši biskupi

X Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita

X Mons. Marek Forgáč, košický pomocný biskup

Príloha:

Modlitba pred milostivým obrazom Panny Márie Obišovskej

Panna Mária Obišovská, Kráľovná posvätného ruženca! Tvoja tvár je skropená krvavým potom a slzami. Trápiš sa kvôli nám. Materinským pohľadom vychádzajúcim zo svätyne na Putnoku nás hľadáš v údoliach našich každodenných starostí a chceš nám pomôcť.

Ty si účinne pomohla našim predkom v čase smrtiacej epidémie a mnohým si u Boha vyprosila uzdravenie tela i duše. Ochraňuj nás a prihováraj sa i dnes za našich chorých. Pomôž aj teraz, keď hriech a falošný pocit sebestačnosti ničí náš národ. Zachráň nás pred sebectvom a pliagou nevery, ktorá rozbíja rodiny. Prinavráť zmierenie a pokoj rozhádaným manželom. Zaháňaj každú hriešnu myšlienku na riešenie problémov rozvodom či potratom. Ujmi sa mladých ľudí, aby sa vedeli obetovať, nebáli sa záväzku manželstva a daru nového života. Poteš aj tých manželov, ktorí chcú, ale nemôžu mať deti.

Nebeská Matka, sprevádzaj učiteľov, vychovávateľov a všetkých predstaviteľov spoločenského života. Vypros im silu a odvahu hlásiť sa k pravým hodnotám kresťanskej viery. Upevni nás v láske k Cirkvi, aby sme pomáhali Svätému Otcovi, biskupom a kňazom pri službe ohlasovania Evanjelia. Oroduj za našu arcidiecézu, aby jej Pán v každom čase daroval dostatok nových duchovných povolaní. Dvíhaj nás svojimi rukami a priveď nás bližšie k Ježišovi, lebo s ním chceme zostať navždy, tu i vo večnosti. AMEN

Imprimatur: Mons. Bernard Bober, arcibiskup – metropolita

Zrušenie verejných sv.omší

Milí veriaci a ctitelia sv. Rity,

oznamujeme vám, že slúženie verejných sv. omší bolo od dnešného dňa (10.3.2020)  do 23.3.2020 zakázané.

Sv. omše budeme slúžiť v stanovenom čase v našej kláštornej kaplnke na vaše úmysly a môžete sa duchovne spojiť s nami pri modlitbe za svojich drahých.

Bratia augustiniáni

 

Stanovisko KBS k zákazu verejného slávenia bohoslužieb
Predseda vlády SR Peter Pellegrini dnes Konferencii biskupov Slovenska telefonicky oznámil rozhodnutie, že s platnosťou od 10. 3. do 23. 3. 2020 sa nesmú na území Slovenska sláviť verejné bohoslužby.

Tento zákaz biskupi prijali s veľkou bolesťou, žiadajú však všetkých kňazov a veriacich, aby ho uposlúchli. Podrobnejšie informácie, ktoré sa týkajú ďalších liturgických úkonov a slávení KBS poskytne po porade s Úradom verejného zdravotníctva v najbližšom čase.

V tejto chvíli prosíme kňazov, aby veriacich o nariadení s pokojom informovali a verejné bohoslužby do 23. marca odvolali. Tam, kde je to možné, kostoly nech zostanú pre súkromnú modlitbu otvorené.

Zároveň povzbudzujeme veriacich k sledovaniu televíznych a rozhlasových prenosov bohoslužieb, ktoré sa budú konať neverejným spôsobom. Kňazi nech pokračujú v poskytovaní duchovnej starostlivosti o veriacich takými spôsobmi, ktoré neprotirečia vydanému nariadeniu.

Všetkých pozývame k modlitbám. Nestrácajme nádej, neprepadajme obavám, a s dôverou sa v našich rodinách obracajme na našu Nebeskú Matku: “Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú a odvráť šírenie choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame!”

Prosme Pána, aby tento pre nás veľmi bolestný zákaz mohol byť včasne odvolaný.

Kurz: Biblia v mojom živote

Milí priatelia, dovoľujeme si vás pozvať na ďalší kurz, ktorý pripravujeme na tento školský semester.

Keďže tento rok bol vyhlásený za Rok Božieho slova, aj my by sme radi ponúkli Bibliu ako hlavnú tému našich stretnutí. Názov kurzu teda je: Biblia v mojom živote. Pozvaní hostia sa budú zamýšľať spolu s nami nad tým, čo pre nich znamená Božie slovo a aký je jeho odkaz do ich a našich životných situácií a života viery.

Celkovo rátame s počtom 80 ľudí, kvôli kapacite našich priestorov. Vstup je voĺný. Poprosíme len o dobroboľný príspevok na to, aby sme mohli pripraviť jednoduchú večeru (chlebík, pomazánka, čaj pre celú skupinu ľudí).

Kurz začneme na Popolcovú stredu 26.2. a ukončíme ho týždeň po Veľkej Noci 15.4. (počas Veľkého týždňa si dáme pauzu). Stretávať sa budeme raz do týždňa, v stredu. Začíname jednoduchou večerou o 18:45 (pozývame vás ale už na sv.omšu o 18:00), nasleduje modlitba, samotná prednáška a zdieľanie v skupinkách. Večer ukončíme do 21:00 záverečnou modlitbou.

Ak máte teda záujem stráviť s nami pár týždňov a uvažovať nad Božím slovom, môžete sa prihlásiť na cez nasledujúci formulár:
https://docs.google.com/forms/d/19k8sxCgD97zD7GTgcpjtoHzWVXSEN8vDBDnNXiMJ9vk/

Prajeme požehnaný týždeň,

Bratia augustiniáni a dobrovoľníci z AUG team 🙂
Štvrtky sv. Rity

Drahí ctitelia svätej Rity,

od štvrtku 13. februára začíname v kostole zasvätenom tejto svätici tradičnú prípravu na slávenie jej sviatku v máji a to pravidelnými sv. omšami ku tejto svätici každý štvrtok o 18:00.

Program :

o 17:30  prinesenie relikvie do kostola a modlitba ruženčeka  k sv. Rite

o 18:00 sv. omša (na záver krátke modlitby k sv. Rite)

po sv. omši odloženie relikvie do kaplnky, kde bude možnosť zostať na osobnú modlitbu

Manželské večery

Pripravujeme kurz Manželské večery, ktorý začne 4.2.2020.

Je to príležitosť urobiť niečo pekné pre vaše manželstvo a randiť pár večerov vo dvojici.
Budeme sa stretávať každý utorok večer od 18:45 do 21:00. Tento kurz trvá osem utorkov za sebou.

Kurz povedie manželský pár Soňa a Kamil Vancákovci, otcovia augustiniáni a ich tím dobrovoľníkov v spolupráci s Inštitútom Rodiny v Košiciach.

Informácie o kurze a prihlasovanie na manželské večery má na starosti pani Silvia Raganová na adrese silvuska18@gmail.com.

Ak by ste potrebovali riešiť osobné veci kontaktujte P. Jozefa Jurdáka  na augustiniani@gmail.com.

Príspevok na celý kurz je 80 Euro za manželský pár, to znamená na pár 10 Euro za večer. Kto by chcel ísť na kurz a je v finančnej núdzi nech neváha a nech osobne kontaktuje P. Jozefa  na hore uvedenom emaily.

Mnohé náklady spojené s kurzom hradí naša augustiniánska komunita, firma Ginka a dobrovoľníci.

Ak by ste chceli prispieť niečo viac na manželské večery, môžete to tak urobiť na číslo účtu pod menom Rehoľa sv. Augustína na Slovensku: SK64 7500 0000 0007 1303 2993

Kurz Manželské večery tvorí osem stretnutí.

Zámerom kurzu je pomôcť všetkým manželským párom posilniť a prehĺbiť ich partnerský vzťah.

Kurz dáva manželom výbornú príležitosť stráviť čas spolu ako pár a pritom sa zaoberať dôležitými otázkami svojho manželstva.

Manželské večery sú veľmi praktické, pomôžu vám získať a osvojiť si dôležité schopnosti, aby ste mohli vytvoriť pekné manželstvo na celý život.

Každý večer dostanete príležitosť užiť si spolu dobrú večeru a pritom načúvať a rozprávať sa. Budete mať ako pár dosť času na rozhovor o téme večera. Skupinová diskusia nie je súčasťou kurzu, súkromie párov je plne rešpektované.

Koncert

.

.

METANOYA - PLAGAT - A4 - 02

Drahí bratia a sestry, 

pozývame Vás na koncert koledy ukrajinských grécko- 

katolíckych bohoslovcov z kyjevského seminára, ktorý sa 

v rámci svojho európskeho turné zastavia aj u nás v Košiciach. 

Ich hudobná skupina si hovorí MetaNoya a v Ukrajine nesmú 

chýbať na žiadnom festivalovom pódiu. Chlapci Vám 

prichádzajú do Košíc vinšovať a koledovať. Koncert sa 

uskutoční v utorok 21. januára o 19:00 v Kostole sv. Rity 

 na Herlianskej 52.

 

Vstup je voľný! 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10