·  

Dátum a čas

Ale Kristus vstal z mŕtvych, prvotina zosnulých. Lebo ako je skrze človeka smrť, tak je skrze človeka aj zmŕtvychvstanie. /1Kor 15, 20-21/

 

Toto je deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho. (Ž 118,24) Je to deň zmŕtvychvstania Ježiša Krista , ktorí cirkevní otcovia vyzdvihovali nádhernými poetickými vyjadreniami. Dnes vzišlo svetlo sveta, dnes sa objavil veľký Deň, Kristus, ktorý inauguruje deň, ktorý nepozná západ. Sme v srdci viery a v živote Cirkvi. Zmŕtvychvstalý otvára prechod (sv.Augustín používa latinské transitus, aby lepšie vyjadril zmysel slova Pascha) zo smrti do života, z tohto sveta k Otcovi (Jn 13,1). Z tohto prechodu, výnimočnejšieho  ako prvotný prechod Izraelitov, získavajú všetci pokrstení: tí, ktorí veria v Krista zomierajú hriechu vo vodách krstu a vstávajú k novému životu, v sile konania Ducha Svätého. Samotné stvorenie sa zúčastňuje na tomto zrodení a na novom radostnom speve nového človeka; ono očakáva svoj posledný cieľ, ktorým nebude totálne zničenie ale jeho transformácia. Augustín ilustruje cieľ, ku ktorému má smerovať ten, kto je obnovený Kristovou láskou: spievať Aleluja, radostnú pieseň, v nebeskom kráľovstve. „Spievanie je vlastné tým, ktorí milujú, spievať novú pieseň je pre toho kto patrí do Nového Zákona; spievať Aleluja, je vlastné radostnej svätosti spravodlivých, tu na zemi, kde radosť je zakotvená v nádeji, tam hore, v nebi kde sa nádej stane skutočnosťou.“ (A.Trapé)

 

Zo smrti do života

 

V našom živote musíme neustále myslieť na oslavu Boha, lebo večný chválospev nášho budúceho života, bude oslava Boha, a nikto nebude schopný žiť budúci život ak sa v prítomnom živote nevycvičí. V prítomnosti my oslavujeme Boha, a zároveň ho prosíme; ak oslava nám dáva radosť, modlitba zahŕňa bolestné vzdychanie. Bolo nám sľúbené, čo teraz ešte nemáme, no tým že autor prísľubu je pravdivý, radujeme sa v nádeji; no preto že to ešte nemáme trápime sa túžbou. Obdobie pre Veľkou nocou zobrazuje bolestné očakávanie, v ktorom sa nachádzame v prítomnosti, to čo slávime teraz, po Veľkej noci, zobrazuje blaženosť v ktorej budeme v budúcnosti. . Preto prežívame ten čas pred v pôstoch a modlitbách, kým vo veľkonočnom čase sa skočia pôsty a sme prevažne naladení na oslavu Boha. To označuje Aleluja, ktoré spievame: slovo ktoré znamená Chváľte Pána.

Teda bratia, povzbudzujeme vás k oslave Boha, to je to čo si navzájom hovoríme vždy keď vyslovujeme Aleluja, chváľte Pána, ty to hovoríš blížnemu a on to hovorí tebe. Keď sa všetci navzájom povzbudzujú, tak všetci dávajú do praxe to povzbudenie. Je dobré aby ste oslavovali celým svojim bytím: nemá oslavovať Boha len váš jazyk a váš hlas, ale aj vaše svedomie, váš život, vaše skutky. Oslavujeme určite Boha teraz, keď sme zhromaždení v spoločenstve ale keď sa každý vráti ku svojim každodenným povinnostiam, skoro prestane chváliť Boha. Nech neprestane žiť  dobre a bude pokračovať v chvále Boha. Prestaneš chváliť Boha, keď sa vzdiališ od spravodlivosti od toho, čo sa jemu páči. Ak sa ale nikdy neodvrátiš od dobrého života, aj keď tvoj jazyk bude mlčať, tvoj život kričí, a ucho Boha sa skláňa k tvojmu srdcu. Nech spieva hlas, nech spieva život, nech spievajú skutky. Ak sú ešte trápenia, ťažkosti, pokušenia, dúfajte, že všetko pominie a že príde deň, v ktorom budeme chváliť bez prestania.

Pridať komentár

  • (Nebude zverejnený)