·  

Loading Map....

Dátum a čas

Miesta konania
kostol sv. Rity

Požehnanie domov v čase sviatku Zjavenia Pána ( Pre súkromné požehnanie laikmi.) text.

  „Požehnávanie je božská činnosť, ktorá dáva život

a ktorej prameňom je Otec.

Jeho požehnanie je zároveň slovo i dar

(po latinsky bene-dictio, po grécky eu-logia,

doslovne „dobro-rečenie“).

Ak sa tento výraz aplikuje na človeka, znamená adoráciu

 a odovzdanie sa svojmu Stvoriteľovi vo vzdávaní vďaky.“

(Katechizmus katolíckej Cirkvi – č.1078)

V mene, Otca i Syna i Ducha Svätého.  Amen.

Pokoj nášmu domu a všetkým, čo v ňom bývame.
I s duchom tvojím.

Počúvajme slová sv. Evanjelia podľa Matúša(2, 1-12):

Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu. A hľa hviezda, ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo dieťa. Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali. Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.

(Chvíľa ticha, alebo krátky príhovor …

S radosťou za dar Božieho Syna velebme nášho Spasiteľa a prednesme mu svoje prosby:

  1. Pane Ježišu, Boží Syn, žil si s nami ako človek, aby sme sa my mohli stať Božími deťmi, daj, aby sme boli dobré deti nášho dobrého Boha
  2. Pane Ježišu, ty si sa v nazaretskej rodine vzmáhal v múdrosti a bol si v obľube u Boha i ľudí, daj, aby otcovia a matky boli prvými učiteľmi a svedkami viery pre svoje deti.
    3.Pane Ježišu, Kráľ pokoja, ty si nám priniesol svoj pokoj, daj, aby všetci, čo v tomto dome bývajú, tešili sa zdraviu i pokoju a žili v láske a svornosti a boli ti za všetko vďační.
    4. Pane Ježišu, priniesol si radostnú zvesť trpiacim a chudobným a uzdravoval si pokorných srdcom, chráň nás od prílišných starostí a otvor naše srdce pre trpiacich a núdznych.
    5. Pane Ježišu, Život veriacich, ty si prijal Máriu a Jozefa k sebe do nebeskej vlasti, prijmi aj zosnulých z našej rodiny medzi svojich spravodlivých v nebi.

A teraz sa spolu modlíme, ako nás naučil náš Pán

 Ježiš Kristus:

 

Otče náš, ktorý si na nebesiach…

Dajme si znak pokoja.
Pokoj a bratská láska nech je medzi nami.

Modlitba požehnania:
Všemohúci Bože a Otče, ty si nás v krste prijal za svoje deti a urobil si nás bratmi a sestrami tvojho Syna; posilňuj naše spoločenstvo s ním a daj, aby sme v našej rodine žili vo svornosti a láske. Bože, ochraňuj náš dom pred zlom a hriechom, požehnávaj ho i všetkých, čo v ňom bývajú, aby sme ti ako domáca cirkev prinášali duchovné obete: zlato lásky, myrhu utrpenia a kadidlo modlitby. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

(Otec- matka pokropí požehnanou vodou prítomných i celý dom, pričom povie:)

Táto požehnaná voda nech nám pripomenie náš krst

i Ježiša Krista, nášho Spasiteľa,

ktorý nás vykúpil svojím krížom a zmŕtvychvstaním.

(Na horné veraje dvier kriedou napíšeme:

     20 C + M + B 19

  To znamená: Christus mansionem benedicat

                   Kristus nech požehná náš príbytok)

Prosme teraz spoločne Pannu Máriu o pomoc a ochranu:

 

    Zdravas Mária …. ; Pod tvoju ochranu sa utiekame …

Dnes prišla spása do nášho domu. Pokoj a požehnanie nech spočíva na ňom a nech napĺňa všetkých nás.

 

V mene, Otca i Syna i Ducha Svätého.  Amen.

 

Viac tu: https://oratkosastin.webnode.sk/products/pozehnanie-domov-v-case-sviatku-zjavenia-pana-pre-sukromne-pozehnanie-laikmi-/?fbclid=IwAR2eZx_Jr-PhdA-PzxkbVvv2-uKBSmngzML3cYIQRgZd4TjN5_O3XH2YvZg

Pridať komentár

  • (Nebude zverejnený)