Poďakovanie - Slávnosť všetkých svätých augustiniánskej rodiny

Chcem sa zo srdca poďakovať všetkým, ktorí ste mohli prísť a spolu s bratmi augustiniánmi a ich rodinami osláviť sviatok všetkých svätých a blahoslavených augustiniánskej rodiny. Ďakujem vám všetkým za váš čas a ochotu pomôcť pri prípravách na túto slávnosť. Osobitne sa chcem poďakovať nášmu Marekovi, že sa obetoval a pripravil veľmi chutný obed.

Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil.“ (Mk 10,45)

Ešta raz, VĎAKA!

Najbližšie sa stretneme na duchovnej obnove bratstva v decembri (6 – 8.12.2013), témou DO bude Ježišov výrok, ktorý je napísaný vyššie. Bližšie info a program doplním.

Samozrejme ešte predtým sa stretneme na svadbe našej Danky, budúcu sobotu (16.11.2013)

jaro

 

 

 

 

Duchovná obnova bratstva - myšlienky zo zamyslení

„Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil.“ (Mk 10,45)

 

umývanie nôh2prednášal o. Angelo Lemme, OSA
 

z prvej časti zamyslenia:

V Jánovom evanjeliu si môžeme všimnúť paralelu medzi ustanovením Eucharistie a Ježišovým umývaním nôh apoštolom.

„Keď som teda ja, Pán a Učiteľ, umyl nohy vám, aj vy si máte jeden druhému nohy umývať. Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám.“ (Jn 13,14-15)

ustanovenie Eucharistie:

„Potom vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával im, hovoriac: „Toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás. Toto robte na moju pamiatku.“

Sv.Augustín: „Umývaj mi Pane nohy každý deň, lebo každý deň sa na ne lepí prach a špina.“     Prach=pýcha

– ak chceš mať spoločenstvo s Ježišom, musíš si nechať každý deň Ježišom umývať nohy.

Ježiš pri poslednej večery vstal od stola, zobliekol si odev, vzal plátenú zásteru a prepásal sa. Štyri akcie: vstal od stola, zobliekol si odev, vzal zásteru a prepásal sa.  Ježiš pri poslednej večery preukazuje apoštolom službu, aj my sme po prijatí Ježiša v Eucharistii pozvaní  k službe blížnym; potrebujeme slúžiť vo svete, tak ako nám dal príklad sám Ježiš.

Ježiš, ktorý umýva apoštolom nohy je poslušný a vďaka poslušnosti víťazí nad diablom.

– Ježišova pokora nás vzpriamila, lebo naša pýcha nás vtlačila do zeme.

 

z druhej časti zamyslenia:

Ježiš udeľuje Petrovi pastiersky úrad (Jn 21,15)

– Peter Ježišovi tak preukazuje svoju lásku, že pasie jeho ovce/baránky.

„Čím viac lásky si dostal, tým väčšia služba ťa čaká“. (Sv.Augustín)

Utrpenie je úzko späté so službou. V službe darujem sám seba.

otázky: Rozumiem tomu, že utrpenie je nevyhnutnou súčasťou mojej služby?

Koľko lásky je v mojej službe?

Sv. Pavol píše: „Pravda ťa oslobodí, ale láska ťa urobí jej otrokom (služobníkom)“.

 

z tretej časti zamyslenia:

Spor o prvenstvo medzi apoštolmi Mk 9,33

„kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a služobník všetkých“.

– tým, že niekomu slúžime, tak ukazujeme inému Božiu lásku.

pápež Benedikt 16 v homílii pri hrobe sv.Augustína hovoril o troch Augustínových obráteniach. Prvé poznáme všetci, je to jeho obrátenie od hriešneho spôsobu života k životu s Kristom. Druhé Augustínovo obrátenie je obrátenie k službe, službe kňaza a biskupa. Tretie Augustínovo obrátenie je obrátenie k zhovievavosti, zhovievavosti k bratom a Cirkvi, ktorej slúžil.

Mária je najpokornejšia zo všetkých stvorení. „Hľa služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova“.

 

umývanie nôh2

 

Zhromaždenie bratstva

Na základe štatútov bratstva Sv.Augustína a Sv.Rity, kapitola IV, odsek 29, písmeno a) a b), vám chcem oznámiť a zároveň týmto zvolať zhromaždenie bratstva Sv.Augustína a Sv.Rity.

Zhromaždenie sa bude konať po duchovnej obnove bratstva v kláštore Sv.Augustína v Nedeľu 8.12.2013.

Na zhromaždení bratstva bude predstavený rozpočet bratstva spolu s aktuálnym stavom pokladne a program bratstva na ďalšie obdobie, na ktorom sa dohodla rada bratstva dňa 30.10.2013.

Prajem požehnaný čas všetkým a teším sa na vás na duchovnej obnove v decembri (program DO napíšem čoskoro).

 

Jaro

 

 

Láska premieňa srdcia - Poďakovanie
Chcem vyjadriť svoje poďakovanie všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom mohli zúčastniť misii vo farnosti Čaňa. Ďakujem otcom augustiniánom za ich príhovory, sv. omše, spovedanie, za každú vykonanú službu.
Ďakujem mladým za službu spevu pri sv. omšiach, službu pri stretkách s mladými a deťmi, Danke za jej dirigentské schopnosti :), za prípravu adorácie. Stanke, Martinovi, Milanovi, Majke, Zuzke a Mirovi za ich osobné svedectvá pre mladých a manželské páry. Ďakujem za službu predaja Zuzke, Jožkovi a Zachejovi 🙂 Ďakujem za službu obsluhy pri obede Peťovi, Zuzke a Lenke. Ďakujem aj kurátorom z farnosti za prípravu miestností, kostola a za všetku neviditeľnú, ale potrebnú službu.  A v neposlednom rade ďakujem všetkým tým, ktorí nemohli prísť na misie, ale mysleli na nás v modlitbách a boli s nami spojení modlitbou.
Verím, že tieto misie prinesú svoje ovocie pre všetkých zúčastnených a slúžiacich.
 

Veľká vďaka!

zopár fotiek z misii:

  milan   stretko milandankaIMG_7633IMG_7614IMG_7618Angelo

Skladanie sľubu bratstva

Dňa 25. mája 2014 pri sv. Omši zo slávnosti sviatku sv. Rity, po ročnej skúšobnej dobe zložila sľub bratstva sv.Augustína a sv.Rity Janka Peľová a bola prijatá za riadneho člena bratstva. Srdečne blahoželáme a tešíme sa, že je aj ona šťastná 🙂

Ostávame spojení v modlitbe.

 
Zopár fotiek zo skladania sľubu
slub BAR1    slub BAR2
 
 
 
 
 
 
   
 
 
Život v komunite pre bratstvo

Tak ako každoročne aj tento rok strávime zopár dní života v komunite s bratmi augustiniánmi.

Je to príležitosť, ako budovať vzťah nielen s Pánom, ale je to aj čas kedy môžme budovať naše vzťahy navzájom, či už to bude pri spoločnej práci, modlitbe, výlete, pozeraní filmu, alebo pri rozhovoroch.

Programu na Život v komunite:
14.08. (Štvrtok)
12:00 - príchod, modlitba na poludnie v kaplnke
12:30 - obed
15:00 - úvodné slovo priora bratstva + práca
18:45 - Sv. Omša s vešperami
19:30 - večera (* pri večery čítame Regulu sv.Augustína (aspoň 2 kapitoly)
20:30 - rekreácia (rozhovory, hry, pozeranie filmu, .... fantázii sa medze nekladú)
23:00 - ruženček bratstva a nočný pokoj
* kto má dovolenku už celý deň môže prísť aj skôr a pomôcť pri varení, resp. prácach okolo kláštora

15.08. (Piatok) - Nanebovzatie Panny Márie (prikázaný sviatok)
8:00 - ranné chvály + rozjímanie
8:30 - raňajky
9:30 - zamyslenie + stíšenie
11:00 - ozveny a zdieľanie
12:00 - modlitba na poludnie
12:30 - obed
15:00 - poobedňajšia prechádzka a rozhovory
18:00 - Sv.Omša (aj pre verejnosť)
19:00 - vešpery
19:30 - večera (* pri večery čítame Regulu sv.Augustína (aspoň 2 kapitoly)
20:30 - rekreácia
23:00 - ruženček bratstva a nočný pokoj

16.08. (Sobota) 
8:00 - ranné chvály + rozjímanie
8:30 - raňajky
9:15 - spoločná práca (dievčatá umývanie okien, chalani úprava terénu na vysadenie trávy a iné.)
12:00 - modlitba na poludnie
12:30 - obed
15:00 - spoločná práca
18:45 - Sv.Omša s vešperami
19:30 - večera (* pri večery čítame Regulu sv.Augustína (aspoň 2 kapitoly)
20:30 - rekreácia
23:00 - ruženček bratstva a nočný pokoj

17:08. (Nedeľa)
8:00 - ranné chvály + rozjímanie
8:30 - raňajky
9:30 - zamyslenie + stíšenie
10:30 - hlasovanie o prijatí Stanky do bratstva
11:00 - zhodnotenie celého roka a predstavenie programu na nasledujúci rok
12:00 - Sv.Omša
13:00 - obed a záver.

* počas celého času života v komunite bude možnosť pristúpiť aj k sviatosti zmierenia

Verím, že to bude čas požehnaný pre všetkých nás.

 

Nový duchovný asistent bratstva

14. septembra 2014 o 9:30 oficiálnym listom otec provinciál p. Luciano de Michieli, OSA menoval nového duchovného sprievodcu pre naše bratstvo o. Jozefa Jurdáka, OSA.

V krátkom príhovore k nám p. Luciano povedal, že v prvom rade sme všetci vedení Majstom, ktorým je Ježiš, potom samozrejme aj kňazom. Ďalej povedal, že kňazi sú okrem iného povzbudzovaný vierou laikov a spoločenstiev, odkiaľ čerpajú povzbudenie pre svoje povolanie. Jožkovi zveril úlohu, aby okrem kostola sv. Rity budoval aj duchovnú stavbu, ktorou je naše bratstvo.

V prvom príhovore k nám o. Jozef, parafrázoval slová sv. Augustína, v ktorých hovorí, že spolu s vami som kresťanom a pre vás som sa stal vaším duchovným asistentom, sprievodcom.

Na túto službu bolo vidno, že sa teší, tak verím, že spoločne sa nám bude kráčať dobre a v radosti 🙂

Na toto predávanie služieb v bratstve dohliadala aj kamera, takže všetko je zdokumentované a zachytené.

Zopár fotiek z predania služby a rozlúčky s o. Angelom, ktorému veľmi pekne ďakujem za jeho doterajšiu službu pri bratstve a dovidenia o. Angelo, vidíme sa v Brne!

Kto by chcel a vie, je aj na oficiálnej stránke augustiniánov v Taliansku správa o tom, správu s fotkami najdete na tomto odkaze:

http://www.agostiniani.it/2014/09/14/festa-esaltazione-santa-croce/

IMG_2932IMG_2938

 

nominažiadosť

 

IMG_2922

 

 

 

 

 

 

Duchovná obnova bratstva, Advent 2014

Zopár poznámok z Duchovnej obnovy bratstva, Advent 2014

plagátik DO

Termín duchovnej obnovy: 12.12 – 14.12.2014

Miesto konania: kláštor sv. Augustína v Košiciach

prednášateľ DO: o. Angelo Lemme, OSA

zápisky z prednášky 13.12.2014

Advent je doba, kedy sa môžeme zamyslieť nad významom času v našom živote. Advent je aj čas kedy prežívame túžbu po hlbšom stretnutí s Bohom.

vnímať čas ako prejav Božích skutkov.

– kniha Zjavení sv. Jána, posledné slová sú: Marana tha! čo znamená Príď, Pane Ježišu!

Ježiš prišiel na svet, aby pretvoril človeka z vnútra. „Človek začína žiť (naozaj žiť) až s Kristom.“ (Benedikt 16)

Človek dneška, tejto doby čaká na Pána Ježiša, na jeho druhý príchod.

sv. otec František pripomína slová sv. Petra Ježišovi, keď sa Ježiš utiahol na vrch modliť sa: „Pane, všetci ťa hľadajú“. Všetci ľudia túžobne očakávajú Pána Ježiša či si to uvedomujú, alebo nie.

Otázky na uvažovanie:
1. čo ja osobne očakávam od Pána?
- je to túžba po osobnom spojení s Pánom?
2. Majú moje malé nádeje (ako vzťah, práca, zdravie, atď) prevahu pred väčšou nádejou, ktorou je BOH, Nebo?
3. Čo môžem urobiť viac preto, aby bolo meno Pána oslávené dnes? Ako viac sa môžem zapájať do druhého Ježišovho príchodu?

zápisky z prednášky 14.12.2014

o Zachejovi, Lk 19,1-10

Zachej, tým že je mýtnik a hriešnik je v očiach židov odsúdený na zatratenie, pre židov je „stratený“ človek a nevzťahujú sa na neho prisľúbenia židovského národa.

Zachej prežíva akoby čas Adventu, keď Ježiš prechádza Jerichom. Túži aspoň vidieť Ježiša a už len kôli tej jeho veľkej túžbe si Ho zaslúži vidieť.

Pri stretnutí s Ježišom Zachej prežíva akoby Vianoce, čas kedy Ježiš navštívil Zacheja v jeho dome.

– Boh neustále prekvapuje človeka prehnanosťou. Všetko čo Boh robí pre človeka je „prehnané“. Boh sa neuspokojí s málom.

Ježišova ponuka Zachejovi je absolútna a žiada si rýchlu odpoveď: „Dnes sa musím zastaviť v tvojom dome.“ Pre Zacheja je to jedinečná a jediná príležitosť na zmenu. Zachej prijíma túto ponuku.

Zachej si Ježišovou návštevou uvedomuje, že hoci je hriešnik, ale už ho jeho hriechy viac neťažia, lebo dostáva novú Nádej.

otázky na uvažovanie.
1.Aké duchovné túžby nosím v srdci?
2.Uvedomujem si že môj život je kresťanský vďaka Ježišovej prítomnosti?
3.Čo môžem urobiť, aby sa tieto Vianoce stali mojím zmŕtvychvstaním?

A ešte jeden výrok na záver:

„Najväčší talent, aký môže človek mať-

a môže ho mať každý-je talent žiť

hodnotný život zakorenený v láske,

dobrote, obetavosti a vernosti.

Všetky ostatné talenty majú význam len vtedy,

keď podporujú toto základné životné

naplnenie a smerovanie.“

                                               (L.N.Tolstoj)

 

 

Duchovná obnova bratstva, Pôst 2015

plagát DO post

Chcem sa úprimne poďakovať otcovi Jožkovi Kohútovi, prefektovi Košického seminára, že prijal naše pozvanie a pripravil si pre nás témy na túto pôstnu duchovnú obnovu. Verím, že to bol čas plní milostí a požehnania pre nás všetkých.

Zo zamyslení som si zapísal viac myšlienok, ale s jednou sa chcem podeliť, ktorá mňa osobne najviac zaujala a o ktorej som premýšľa asi najviac. Týka sa bázne Božej.

"To, že poznám Boha, udržuje môj život taký čistý, že mnoho vecí u mňa ani nie je možných. Viete, mňa neláka milión rôznych vecí, ja ho milujem a poznám ho...Mnohé veci v mojom živote kvôli realite Boha nie sú ani možnosťou. Nazýva sa to bázeň Božia a znamená to, poznať ho...Božia realita bude chrániť váš život od xxxx a hlúpostí, o ktoré v živote zakopávame." (Dan Mohler)

Bázeň Božia nám bráni páchať hriechy. Bázni Božej sa treba učiť a spočíva v láske. „Ak milujem, už si nevolím zlo.“ (sv. Hilár)

Na odkazoch nižšie si môžte stiahnuť všetky tri zamyslenia otca Jožka Kohúta ak by ste si ich chceli vypočuť (heslo na stiahnutie zašlem v e-mailoch):

1.téma:

http://ulozto.sk/xkLy6qX8/do-jozko-kohut-1-tema-mp3

2.téma:

http://ulozto.sk/xny4fkhn/do-jozko-kohut-2-tema-mp3

3- téma:

http://ulozto.sk/xLt3sfZv/do-jozko-kohut-3-tema-mp3

 

Život v komunite 2015 pre bratstvo

 

Ako každoročne aj tento rok strávime zopár dní v komunite s bratmi augustiniánmi.

Je to príležitosť, ako budovať vzťah nielen s Pánom, ale je to aj čas, kedy môžme budovať naše vzťahy navzájom, či už to bude pri spoločnej práci, modlitbe, výlete, pozeraní filmu, alebo pri rozhovoroch.

 bar1

 

Program na život v komunite:
13.08. (Štvrtok)
cca 15:00 - príchod, *
            Práca v kláštore, alebo okolo kláštora.
18:45 - sv. Omša a vešpery
19:30 - večera (počas večere čítame stanovy bratstva)
20:30 - rekreácia (rozhovory, hry, pozeranie filmu, .... )
23:00 - ruženček bratstva a nočný pokoj
* kto má dovolenku už celý deň môže prísť aj skôr a pomôcť pri varení, resp. prácach okolo kláštora
14.08. (Piatok) 
8:00 - ranné chvály + rozjímanie
8:30 - raňajky
9:15 – spoločná práca (umývanie okien, izieb, kosenie trávy,......)
12:00 - modlitba na poludnie
12:30 – obed (čítame stanovy bratstva) a siesta
15:00 – spoločná práca
18:45 - Sv. Omša a vešpery
19:30 - večera (počas večere čítame stanovy bratstva)
20:30 - rekreácia
23:00 - ruženček bratstva a nočný pokoj
15.08. (Sobota)- Nanebovzatie Panny Márie, sviatok 
8:00 - ranné chvály + rozjímanie
8:30 - raňajky
10:00 – modlitba sv. ruženca pred sv. Omšou
10:30 – sv. Omša zo sviatku (spolu s ľuďmi)
12:00 – modlitba na poludnie
12:30 – obed (čítame stanovy bratstva)a siesta
15:00 – poobedňajšia prechádzka a rozhovory
19:00 – večera, grilovačka/opekačka
20:30 - rekreácia
23:00 - ruženček bratstva a nočný pokoj
16.08. (Nedeľa)
8:00 - ranné chvály + rozjímanie
8:30 - raňajky
9:30 – modlitba bratstva,
       hodnotiace a organizačné stretko bratstva.
11:45 – sv. Omša
12:45 - obed a záver.
** počas celého času života v komunite bude možnosť pristúpiť aj k sviatosti zmierenia
Duchovná obnova bratstva, Advent 2016

Advent je tu a v príprave na Vianoce je dobré sa trošku zastaviť, preskúmať svoje vnútro a pripraviť svoje srdce na najkrajšie sviatky v roku.

Každoročnú adventnú duchovnú obnovu bratstva tentokrát bude prednášať o.Milan, OSA.

 

Program DO:

09.12 (Piatok)
18:00 - stretnutie v kláštore
18:45 - sv. Omša + vešpery
19:45 - večera
20:30 – film a výklad 
22:00 - modlitba BAR a nočný kľud
10.12 (Sobota)
8:00 – ranné chvály v kaplnke
8:30 - raňajky
9:00 – prvé zamyslenie (o.Milan, OSA)+silentium   
12:00 - sv. Omša
13:00 - obed a rekreácia
15:00 - korunka k Božiemu Milosrdenstvu
15:15 – druhé zamyslenie (o.Milan)+silentium
16:45 – zdieľanie (feedback)
18:00 - adorácia a vešpery
19:30 - večera a voľný večer
22:00 - modlitba BAR v kaplnke a nočný kľud
11.12 (Nedeľa)
8:30 - ranné chvály v kaplnke
8:30 - raňajky
9:00 - modlitba BAR v kaplnke
9:30 – prednáška
10:30 – organizačné stretko na rok 2017 a hodnotenie roka 2016
12:00 - sv. Omša
13:00 - obed a záver duchovnej obnovy
* počas celej DO bude možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia.


  
Pozdrav otca generála

v uplynulých dňoch zavítal na krátku návštevu k bratom augustiniánom vzácny hosť, generálny predstavený rehole p. Alejandro Moral, OSA. Stretnutie s bratstvom, alebo skôr zástupcami bratstva sa uskutočnilo v pondelok 29.2.2016 v kláštore, na ktorom som bol ja so Stankou a o.Jožko.

Možno niektorí z vás otca generála poznajú ešte z obdobia keď ešte nebol generálnym predstaveným rehole, v tom období sa veľmi angažoval v laických hnutiach a pomoci bratstvám. Na svetovom stretnutí augustiniánskych bratstiev v Ríme v roku 2012, na ktorom sme boli s Aňou, tak patril medzi hlavných organizátorov toho podujatia. Takže k laikom a laickým bratstvám rehole má myslím pekný a hlboký vzťah.

Na stretnutí s ním som nás troška predstavil, čo sme, koľkí sme, ako  často sa stretávame a aké sú naše aktivity. Stretnutie bolo neformálnym rozhovorom, počas, ktorého si zaspomínal na rôzne stretnutia s laikmi vo svete a na ich pekný príklad akí dávali a dávajú. napr. v Portugalsku sa aj počas komunizmu aug. laici stretávali a mali živé spoločenstvo, v tom období nemali augustiniáni kňaza v Portugalsku, a práve z toho bratstva vzišli po komunizme 3 kňazské aug. povolania. Možno aj v našich rodinkách časom pribudne nejaké to aug. povolanie 🙂
Otec generál vyjadril tiež myšlienku, že je veľmi podstatné prežívať a žiť hlbokú vieru najprv doma v rodinách, malých spoločenstvách a samozrejme potom ísť s touto vierou aj do sveta, k iným ľudom….neostať len uzavretí do seba ale treba ísť von.

Otec Alejandro, nás všetkých čo najsrdečnejšie pozdravuje a veľmi nás povzbudzuje vo vytrvalosti a vzájomnej pomoci jeden druhému, ako aj bratom augustiniánom. Poďakoval nám za našu doterajšiu službu bratom augustiniánom a myslí na nás v modlitbách.

Tak asi toľko z krátkeho stretnutia s generálnym predstaveným p.Alejandrom Moralom, OSA

a ešte zopár fotiek:

IMG_5675

IMG_5679

IMG_5680

Duchovná obnova bratstva, Pôst 2017

Pôstnu duchovnú obnovu prednášal pre nás otec Štefan Novotný, biblista a rektor seminára v KE.

Témou DO boli Pôst, Modlitba a Almužna

Podkladom zamyslení bola Ježišova reč na hore v Evanjeliu podľa Matúša kap. 6, verše 1-18.

Bola to požehnaná DO a všetkým ďakujem, že ste svojou troškou prispeli k vytvoreniu dobre atmosféry nielen počas duchovnej obnovy v sobotu, ale aj počas pravidelného stretnutia v Nedeľu.

Bratstvo pôst 2017