·  Oznamy - bratstvo

Dátum a čas

„Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil.“ (Mk 10,45)

 

umývanie nôh2prednášal o. Angelo Lemme, OSA
 

z prvej časti zamyslenia:

V Jánovom evanjeliu si môžeme všimnúť paralelu medzi ustanovením Eucharistie a Ježišovým umývaním nôh apoštolom.

„Keď som teda ja, Pán a Učiteľ, umyl nohy vám, aj vy si máte jeden druhému nohy umývať. Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám.“ (Jn 13,14-15)

ustanovenie Eucharistie:

„Potom vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával im, hovoriac: „Toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás. Toto robte na moju pamiatku.“

Sv.Augustín: „Umývaj mi Pane nohy každý deň, lebo každý deň sa na ne lepí prach a špina.“     Prach=pýcha

– ak chceš mať spoločenstvo s Ježišom, musíš si nechať každý deň Ježišom umývať nohy.

Ježiš pri poslednej večery vstal od stola, zobliekol si odev, vzal plátenú zásteru a prepásal sa. Štyri akcie: vstal od stola, zobliekol si odev, vzal zásteru a prepásal sa.  Ježiš pri poslednej večery preukazuje apoštolom službu, aj my sme po prijatí Ježiša v Eucharistii pozvaní  k službe blížnym; potrebujeme slúžiť vo svete, tak ako nám dal príklad sám Ježiš.

Ježiš, ktorý umýva apoštolom nohy je poslušný a vďaka poslušnosti víťazí nad diablom.

– Ježišova pokora nás vzpriamila, lebo naša pýcha nás vtlačila do zeme.

 

z druhej časti zamyslenia:

Ježiš udeľuje Petrovi pastiersky úrad (Jn 21,15)

– Peter Ježišovi tak preukazuje svoju lásku, že pasie jeho ovce/baránky.

„Čím viac lásky si dostal, tým väčšia služba ťa čaká“. (Sv.Augustín)

Utrpenie je úzko späté so službou. V službe darujem sám seba.

otázky: Rozumiem tomu, že utrpenie je nevyhnutnou súčasťou mojej služby?

Koľko lásky je v mojej službe?

Sv. Pavol píše: „Pravda ťa oslobodí, ale láska ťa urobí jej otrokom (služobníkom)“.

 

z tretej časti zamyslenia:

Spor o prvenstvo medzi apoštolmi Mk 9,33

„kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a služobník všetkých“.

– tým, že niekomu slúžime, tak ukazujeme inému Božiu lásku.

pápež Benedikt 16 v homílii pri hrobe sv.Augustína hovoril o troch Augustínových obráteniach. Prvé poznáme všetci, je to jeho obrátenie od hriešneho spôsobu života k životu s Kristom. Druhé Augustínovo obrátenie je obrátenie k službe, službe kňaza a biskupa. Tretie Augustínovo obrátenie je obrátenie k zhovievavosti, zhovievavosti k bratom a Cirkvi, ktorej slúžil.

Mária je najpokornejšia zo všetkých stvorení. „Hľa služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova“.

 

umývanie nôh2

 

Pridať komentár

  • (Nebude zverejnený)