Akcie, podujatia

Sv.omše od 1.10.2020

Milí priatelia, bratia a sestry.

Sv. omše v kostole sv.Rity budú počas týždňa ako zvyčajne utorok až piatok o 18:00.

Pridávame sv. omšu v sobotu večer o 18:00 s platnosťou na nedeľu.

a v nedeľu budú sv. omše o 8:30 , 9:30 a 10:30. 

V kostole môže byť max. 50 ľudí vrátane kňazov a asistencie.

Nebudeme robiť žiadne zoznamy, prvých cca 45 ľudí ( 5 ľudí komunita + kostolník) pustíme do kostola, ostatní budú musieť zostať vonku.

Usmernia od nášho o. arcibiskupa:

Milí bratia kňazi,

vzhľadom na platné obmedzenie počtu účastníkov verejných zhromaždení na 50 osôb, slovenskí biskupi od 1. 10. 2020 až do odvolania udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách.

Povzbuďte svojich veriacich, ktorí sú viac ohrození, ľudí vo vyššom veku, taktiež trpiacich chronickými ochoreniami, ľudí po operačných zákrokoch, ako aj tých, ktorí sa starajú o seniorov, atď., aby znovu uprednostnili sledovanie bohoslužieb prostredníctvom médií alebo internetu.

Tiež vyzvite veriacich k zvýšenej vzájomnej ohľaduplnosti, aj obetavosti, vzhľadom na dočasnú nemožnosť sláviť pre všetkých a so všetkými. Treba urobiť, čo je v našich silách, aby sa predišlo sporom a konfliktom. Podľa miestnych okolností zorganizujte dodržanie maximálneho počtu osôb, napríklad prostredníctvom delegovaného usporiadateľa či iným vhodným spôsobom. Svedomito tiež dodržme v podstate už známe pravidlá, ktoré sú podrobnejšie opísané na tomto mieste:

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200930063

Ak sa stane, že veriaci zostanú vonku na verejnom priestranstve pred kostolom, nie je v našej kompetencii to riešiť. Za to, ako organizátori, nenesieme zodpovednosť. Zároveň nesmieme ľudí v exteriéri organizovať ani vopred povzbudzovať k účasti mimo kostola.

Prosím vás, aby ste vo svojich farnostiach ocenili podporu a modlitby veriacich, vďaka ktorým je možné vo verejnom slávení bohoslužieb pokračovať. Pozvime ich, nech ťažkosti, ktoré sú spojené s obmedzeniami, spoločne obetujeme za čo najskorší koniec koronakrízy.

S trpezlivosťou vysvetľujme, povzbudzujme, spájajme. Len postup vo vzájomnom rešpekte umožní druhú vlnu zvládnuť. Vedení hodnotami evanjelia, buďme príkladom jednoty, trpezlivosti a pokoja. Prosme Pána, aby ochraňoval Slovensko a Panna Mária Sedembolestná, naša patrónka, nech oroduje za nás všetkých!

Znova pridajme po postkomúnii modlitbu k Panne Márii Obišovskej, prípadne inú modlitbu.

Z dôvodu vyššie uvedených opatrení sa rušia vopred naplánované podujatia:

I. Celodiecézna odpustová slávnosť Ružencovej Panny Márie v Obišovciach

Prosíme, aby ste o tom informovali svojich veriacich. Slávnosť v Obišovciach bude len na farskej úrovni v interiéri kostola. Aj všetky ostatné odpustové slávnosti sa musia riadiť stanovenými podmienkami.

Dôrazne pripomínam, že sväté prijímanie sa podáva do rúk. Znova veriacim vysvetlite spôsob: na ľavú ruku s pravou do úst.

Mons. Bernard Bober

arcibiskup-metropolita

Čítanie Svätého Písma

Milí priatelia

na záver roku Božieho slova sme pripravili súvislé čítanie Svätého Písma, aby sme si ho oživili nie len v mysliach ale predovšetkým v srdciach a potom, aby nám bolo svetlom na našich životných cestách.

Pozývame vás na čítanie kníh Nového Zákona od 16:30 do začiatku sv. omše 17:55.

Svätú omšu bude celebrovať náš spolubrat o. Milan Hermanovský OSA

Tešíme sa na stretnutie pri Božom slove.

Bratia augustináni

Slávnosť sv. Augustína a sv. Moniky + 25 rokov od založenia komunity OSA na Slovensku

Milá augustiniánska rodina, priatelia, priaznivci, dobrodinci.

Už je to 25 rokov, od času keď na Slovensku bola založená 1. komunita bratov, aby stabilne pôsobili na území Košickej arcidiecézy a šírili augustinianskú špiritualitu na území Slovenska.

Pozývame vás spoločne prežiť víkend prostredníctvom duchovného ale aj spoločenského programu a spoločne ďakovať Bohu za jeho dobrodenia počas uplynulých 25 rokov pri slávení svätých omší.

 

20200823 - Kostol sv Rity, ke - Oznamy 25tka OSA Sk aug.sk

Život v komunite

Ak sa zamýšľaš nad svojím životom a občas sa v tebe ozýva túžba zasvätiť svoj život Bohu, môžeš stráviť s nami niekoľko dní a tak si lepšie overiť smerovanie tvojho života.

Môžeš spoznať ako vyzerá život v kláštore a niektoré charakteristiky rehoľného augustiniánskeho života. Toto stretnutie mávame pravidelne každý rok koncom augusta pred sviatkom sv.Augustína. Viac informácií na tel.čísle 055/6333654.

Ak máš od 17 do 30 rokov a chcel by si zažiť niekoľko dní v kláštore, tak potom sa môžeš prihlásiť tu.

To, čo o sebe viem, viem s tvojím osvietením, a to , čo o sebe neviem, tak dlho nebudem vedieť, kým sa moje temnoty nestanú pred tvojou tvárou jasné ako poludnie.” (Vyz. 10.5)

Program

(hlavná kostra každého roka, s menšími zmenami podľa potrieb každý rok)
07:30 ranné schvály + meditácia
08:15 raňajky
09:30 prednáška – 30 min. ticho
11:30 krátke zdieľanie
12:45 modlitba cez deň
13:00 obed
15:15 práca
17:30 tea break
18:15 vešpery
19:00 sv. omša
20:00 večera
21:00 večerný program – rekreácia
22:15 večerný program – ruženec

 

2020 - Pozvanka - Zivot v komunite

Sv. omše v letných mesiacoch

Milí bratia a sestry v letných mesiacoch júl a august sme posunuli sv. omše počas týždňa (od utorka do piatku) na 19:00.

 

V nedeľu budú sv. omše v riadnom čase teda o 8:30 a 10:30.

 

Pripomíname, že v kostoloch naďalej platia hygienické opatrenia:

– do kostola sa môže vstupovať len s ochranným rúškom, ktoré je potrebné mať na ústach a nose počas celej omše ,

– pri vstupe do kostola si každý aplikuje dezinfekčný prostriedok na ruky, ktorý je umiestnený na stolčeku pri dverách,

– sväté prijímanie sa bude podávať na ruku;

„Všetkým ľuďom prospieva dopriať čas od času duši uvoľnenie. Odpočinok obnovuje totiž životnú silu a veselá nálada prázdnin rozoženú každý smútok.“ /Seneca/

Bratia augustiniáni

Aktualizované podmienky pre verejné bohoslužby

Milí priatelia,

od 3. júna sa upravili niektoré podmienky pre slávenie verejných bohoslužieb a týka sa to úprav aj v našom kostole.

Najnovšie sa už môže sedieť v každej lavici podľa usmernenia:

– zabezpečiť sedenie mimo osôb žijúcich v jednej domácnosti tak, že medzi obsadenými miestami musí ostať vždy jedno miesto neobsadené, pričom sekvenciu obsadenia sedadiel je potrebné v radoch alternovať;

Z dôvodu, že sa sedí v každej lavici sv. prijímanie už nebudeme rozdávať v laviciach ale veriaci príde v rade na sv. prijímanie v rozostupoch.

Naďalej platí rozdávanie sv. prijímania na ruku, ako aj potreba nosenia rúška a dezinfekcia rúk pri vstupe.

Miestnosť pre matky s deťmi momentálne využívame na vysluhovanie sviatosti zmierenia pred sv. omšou.

v nedeľu o 8:30 je táto miestnosť vyhradená pre starších a chorých ale na ostatných sv. omšiach je už prístupná pre rodičov s deťmi, po ukončení spovedania pred sv. omšami.

 

Slávnosť sv. Rity

Milí ctitelia sv. Rity,

srdečne vás pozývame na slávenie sviatku patrónky nášho kostola sv. Rity.

V deň sviatku 22. mája budú 2 sv. omše a to 12:00 na ktorú pozývame zvlášť starších a pútnikov i ctiteľov, ktorí prichádzajú z väčšej vzialenosti.

Potom 22. mája o 18:00 bude sv. omšu slúžiť J.E. Mons. František Rábek ale pri tejto sv. omši bude len veľmi málo miest v kostole voľných, pretože stále máme dodržiavať rozostupy a preto pred kostolom bude ozvučený priestor kde sa bude dať dobre prežiť sv. omšu.

 

Potom v nedeľu 24.mája sv. omša o 8:30 zvlášť na ňu pozývame staršich

a slávnostnú sv. omšu v nedeľu 24. mája o 10:30 bude slúžiť ThDr. Vladimír Šosták, PhD. – biskupský vikár

potom ešte 24. mája bude o 18:00 sv.omša – na ktorú pozývame zvlášť mladých

 

Na záver každej sv. omše bude požehnanie ruží, ktoré môžete potom zaniesť aj svojim blízkym a zvlášť chorým.

Tento rok kvôli obmedzeniam nebude tradičný guľáš.

Tešíme sa na stretnutie

Bratia augustiniáni

Rita 20 _n

Sv. omše v kostole sv. Rity

Drahí bratia a sestry, milí priatelia,

s veľkou radosťou sme prijali správu o obnovení bohoslužieb v kostoloch. Aj keď ešte nebudú môcť byť využité s plnou kapacitou a bude potrebné aj dodržiavať ďalšie usmernenia. Asi to najdôležitejšie je že, keď sa naplní na toto obdobie povolená kapacita kostola, ostatní budú musieť zostať vonku kde bude možnosť počúvať sv. omšu.

Pripravili sme pre vás zoznam opatrení:

– počet miest v kostole je obmedzený kvôli stanoveným podmienkam (spolu máme k dispozícii 74 miest v hlavnej časti kostola, pod chórom a na chóre)

– mamičky s deťmi a kočíkmi budú mať k dispozícii priestor zadnej kaplnky (15 miest); vstupovať do nej sa bude z bočného zadného vchodu

– kto uprednostňuje miesto vonku, resp. kto sa nevmestí na daný počet miest do kostola, môže zostať v priestore pred resp. okolo kostola (sv. prijímanie bude rozdávané aj vonku)

– do kostola sa bude vstupovať len s ochranným rúškom, ktoré je potrebné mať na ústach počas celej omše (až na moment svätého prijímania – bude popísané nižšie)

– pri vstupe do kostola si každý aplikuje dezinfekčný prostriedok na ruky, ktorý je umiestnený na stolčeku pri dverách – sedieť sa bude v každej druhej lavici vo vzdialenostiach 2 metre od seba (dané miesta sú vyznačené žltou lepiacou páskou)

– ak na sv. omšu prichádza viacčlenná rodina (rodičia s menšími deťmi), prosíme vás,

  1. v prípade ak si nájdete miesto v dlhšej lavici, kde budú ešte voľné dve vedľa seba označené miesta páskou, sadnite si tam celá rodina,
  2. v opačnom prípade je potrebné, aby ste sa rozdelili na dve skupinky a našli si voľné miesto v kostole (otec s dieťaťom na jedno miesto a mama s dieťaťom na druhé miesto…)

– sväté prijímanie sa bude podávať na ruku a to tak, že kňaz resp. mimoriadny rozdávateľ sv. prijímania sa bude presúvať pomedzi vás v neobsadených laviciach v kostole (vy zostávate na svojich miestach);

– sväté prijímanie dostávate na ruku s rúškom na ústach, a až v momente keď sa kňaz posunie k susedovi zložíte si z úst rúško a vložíte si hostiu do úst (chceme zabrániť nechcenej kontaminácii hostií prípadným kýchnutím alebo dychom)

– zvonček sa nebude zbierať počas sv. omše, no váš milodar budete môcť nechať v krabičke pri vchode do kostola pri príchode alebo odchode

Povzbudzujeme starších ľudí, aby prichádzali na nedeľnú sv. omšu o 8:30, kedy budú uprednostnení pri vstupe do kostola. Do času 8:20 budeme do kostola púšťať len starších ľudí. Od 8:20 budú môcť vojsť do kostola aj ostatní ľudia, aby sme vyplnili miesta v kostole na maximum.

Dopĺňame počet nedeľných sv. omší. K tradičnému času o 8:30 a 10:30 pridávame ešte v nedeľu o 18:00 a v sobotu o 18:00 (s platnosťou na nedeľu).

Ruženec sa v tomto období nebudeme modliť spoločne pred sv. omšami. Stále je však možnosť modliť sa ho vonku za kostolom pri soche Panny Márie.

Svätá spoveď sa naďalej nebude vysluhovať v spovedeľniciach a pred sv. omšami, ale len na individuálne požiadanie. Takto sa dohodneme na konkrétnom čase a spôsobe.

Ďakujeme za porozumenie a rešpektovanie týchto pravidiel, bratia augustiniáni.

Obrátenie sv. Augustína

24. apríla slávime obrátenie sv. Augustína;

je to deň, keď bol sv. Augustín pokrstený biskupom sv. Ambrózom v Miláne

Pár myšlienok z Augustínovho diela  „Soliloqui“:

Teraz len  teba milujem, len teba nasledujem, len teba hľadám a som ochotný podrobiť sa iba tebe preto, lebo ty sám so spravodlivosťou vládneš a ja chcem patriť tebe. Prikáž a žiadaj, čo chceš, len ťa prosím, otvor a uzdrav moje uši, aby som počul tvoj hlas. otvor a uzdrav moje oči, aby som mohol vidieť tvoje znamenia. Odstráň odo mňa nerozumné myšlienky, aby som ťa mohol spoznať. Povedz mi, na ktorú stranu sa musím pozrieť, aby som ťa mohol vidieť, a dúfam, že môžem urobiť všetko, čo mi prikazuješ.

Cítim, že sa musím vrátiť k tebe; mne, ktorý klopem, nech sa otvoria tvoje dvere;

Nauč ma, ako prísť až k tebe. Ukáž mi cestu a daj mi to, čo potrebujem na cestu.

Ak ťa nachádzajú  tí, ktorí sa k tebe vracajú s vierou, daj mi vieru; ak s cnosť, daj mi cnosť; ak s poznaním, daj mi poznanie.

Rozmnož  vo mne vieru, rozmnož vo mne nádej, rozmnož vo mne lásku. (sv. Augustín – Soliloqui)

(z taliančiny preložil JJ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10